Sgeama Greis Gnìomhachais nan Oileanach 2020

 • Inntearnas / Internship
 • Comhairle nan Eilean Siar
 • Posted 2 months ago
 • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
 • Tuarastal / Salary: Co-dhiù £9.30 gach uair
 • Cùmhnant / Contract: ~10 seachdain

Làrach-lìn / Website cne_siarComhairle nan Eilean Siar

Ann an co-bhonn le Bòrd na Gàidhlig, tha Comhairle nan Eilean Siar a’ tabhann cothruim do dh’oileanaich le sgilean Gàidhlig a bhith a’ cosnadh airson deich seachdainean as t-samhradh 2020 aig buidhnean a tha a’ cleachdadh Gàidhlig mar mheadhan obrach gu làitheil.  Faodaidh na deich seachdainean ruith aig àm sam bith thairis air an t-samhraidh, ach feumaidh an greis gnìomhachais a bhith deiseil ro 28 Lùnastal, 2020.

Tha an Sgeama seo air a bhith a’ ruith airson iomadh bliadhna, agus tha e air a bhith air leth soirbheachail ann a bhith a’ toirt cothruim do dh’oileanaich an sgilean Gàidhlig a leasachadh, agus eòlas a thoirt dhaibh air a bhith ag obair ann an àite-obrach proifeiseanta.  Bho thaobh nam buidhnean, tha an Sgeama a’ toirt cothruim dhaibh oileanach fhastadh gus obair air pròiseact sònraichte a dhèanamh, obair `s dòcha nach b’ urrainn dhaibh a choileanadh mar a biodh oileanach ann.

Fiosrachadh mun Sgeama:

 • Feumaich na h-oileanaich a bhith ann am foghlam aig ìre adhartach, (ann an oilthigh no ann an colaiste);
 • Feumaidh comas labhairt, leughaidh agus sgrìobhaidh Gàidhlig gu ìre air choreigin a bhith aig na h-oileanaich;
 • Feumaidh na h-oileanaich a bhith an dùil tilleadh gu foghlam adhartach as t-fhoghar 2020;
 • Feumaidh na buidhnean Gàidhlig a bhith deònach an Tuarastal Bith-beò a phàigheadh do na h-oileanaich (£9.30 gach uair);
 • Feumaidh na h-oileanaich a bhith ag obair airson 30 uair a thìde gach seachdain a’ greis gnìomhachais, agus;
 • Ma ghabhas e a dhèanamh, thathas a’ moladh gun toireadh na buidhnean prìomhachas do dh’oileanaich nach robh air sgeama ron seo.

Ma ‘s e ‘s gur e oileanach a th’ annad, le ùidh san Sgeama, an lìon thu a-steach am foirm-iarrtais gu h-ìosal

1) cuir lethbhreac eileagtronaigeach air ais gu: p.scott@cne-siar.gov.uk

AGUS

2) cuir lethbhreac eile tron phost, le dà theisteanas bho dhithis a tha glè eòlach ort, ach nach eile càirdeas dhut gu:

Sgeama Greis Gnìomhachais nan Oileanach
Sgioba na Gàidhlig
Comhairle nan Eilean Siar,Rathad Shanndabhaig
Steòrnabhagh
HS1 2BW

‘S e 27 Mart, 2020 an ceann-latha airson iarrtasan a bhith a-staigh.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.