Support for Learning Assistant, Peripatetic, Uist

  • Làn-thìde / Full-time
  • Council Offices, Balivanich, Isle of Benbecula, HS7 5LA
  • Posted 5 days ago
  • Tuarastal / Salary: £14,649 - £15,428 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach / Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 29.5
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • October 25, 2021

Làrach-lìn / Website cne_siarComhairle nan Eilean Siar

Ga sireadh airson 29.5 uair a thìde gach seachdain (tro teirm sgoile), air bunait seasmhach, tha an dreuchd seo a’ cumail taic ri sgoiltean/ro-sgoile agus suidhichidhean foghlaim eile do chlann agus daoin’ òga le feuman taic a bharrachd (ASN) agus ann an clasaichean FMG.

Tha dleastanasan a gabhail a-steach: obair ann an clasaichean mòr-chuid, a’ cuideachadh an neach-teagaisg le taic do sgoilearan fa leth no buidhnean de sgoilearan le obair clas agus cothrom fhaighinn air a’ churraicealam; sùil a chumail air clann aig amannan-cluiche agus aig amannan bidhe; a’ cuideachadh le clann agus daoin’ òga aig a bheil duilgheadasan giùlain.

Bu chòir gum biodh Teisteanas Ìre Nàiseanta 4/ Ìre Choitcheann 4 no co-ionnan agaibh agus/no dearbhadh gu bheil tuigsinn agaibh air Beurla, Gàidhlig agus Àireamhachd.

Feumaidh eòlas a bhith agaibh air obair le clann ann an suidheachadh cùraim agus taic, mar phàrant no ann suidheachadh saor-thoileach no proifeasanta; tuigse a bhith agaibh air feumalachdan bunaiteach chloinne; comas co-obrachaidh le daoin’ eile agus gu h-èifeachdach mar phàirt de sgioba; a bhith foighidneach agus subailte, fosgailte agus cùramach nur dòigh.

Tha fileantachd sa Ghàidhlig riatanach.

Tha tuarastal na dreuchda a gabhail a-steach Cuibhreann Eileanan Iomallach. Thèid an dreuchd a shuidheachadh aig a’ chiad puing a rèir rang.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

SfLA Peripatetic Gaelic 2.docx

Airson tagradh a dhèanamh, tadhail air an duilleag seo
To apply for this job please visit the following URL:

https://www.myjobscotland.gov.uk →