Apprentice – Heritage

  • Làn-ùine / Full-time
  • Council Offices, Sandwick Road, Stornoway
  • Posted 9 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £11,875 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: 1 year
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 37
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website cne_siarComhairle nan Eilean Siar

Bidh an neach a gheibh an dreuchd ag obair a chum SVQ anns na Meadhanan Digiteach (coileantachd, 1 bliadhna).

The postholder will work towards an SVQ in Digital Media (achievability, 1 year).

Cothrom sònraichte airson prògram preantasachd a bhios an sàs ann an obair clàraidh agus gnìomh digiteach air eòlas luchd-cleachdaidh seirbheisean ann an Taighean-cùraim agus Ionadan Coimhearsnachd.  Bidh an neach soirbheachail a leasachadh na sgilean a dh’fheumar gu leudachadh comais ann am sgiobaidhean pròiseactan agus programan a mheudaicheas com-pàirteachas agus tuigse air dualchas ionadail tro mheadhan na Gàidhlig.

An exciting opportunity has arisen to put in place an apprenticeship programme that will contribute towards the recording and digitalisation of service users experiences in Residential and Community settings.  The successful post holder will develop the skills required to build capacity in projects and programmes that will increase participation and understanding of local heritage exclusively through the medium of Gaelic.

Requirements

Feumaidh teisteanasan a bhith agad leis am faigheadh tu a-steach gu teisteanas sa ghnìomhachas agus co-dhiù feumaidh Gàidhlig agus Beurla a bhith agad aig Àrd-ìre.

You must hold qualifications which would enable entry to an industry specific qualification and minimum higher Gaidhlig and English.

Tha tuarastal airson an dreuchd seo a gabhail a-steach Cuibhreann Eileanan Iomallach.  Thèid leasachadh a phàigheadh, far a bheil seo iomchaidh, gu cunntas a ghabhail air Riaghailtean Nàiseanta air an tuarastal as ìsle a thaobh aois.

Salary for the above post is inclusive of Distant Islands Allowance. A supplement will be paid, where applicable, to take account of age-related National Minimum Wage Regulations.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.