Temporary Play Leader, Gaelic

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Iochdar Primary School, Eochar, Isle of South Uist, HS8 5RQ
  • Posted 7 days ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £17,634 - £19,661 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Fixed-term
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 28
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website cne_siarComhairle nan Eilean Siar
Sgoil an Iochdair

Thatar a’ sireadh neach airson 28 uair san t-seachdain, tro theirm na sgoile a bhios ag ullachadh agus a’ stiùireadh curraicealam, tro mheadhan na Gàidhlig, a’ cumail taic agus stiùireadh ri ionnsachadh agus fàs na cloinne. Bidh sibh a dealbh agus ag ullachadh seiseanan cluiche, tro mheadhan na Gàidhlig, a’ gabhail cunntas air feuman gach pàiste. Bidh uallach oirbh airson dèiligeadh ri obair a’ Mhanaidseir mar a bhios riatanach.

Feumaidh comas labhairt agus leughaidh ann an Gàidhlig a bhith agaibh.

Feumaidh fianais a bhith agaibh air eòlas obrach cùram chloinne le clann òga agus an teaghlaichean ann an suidheachadh tràth bhliadhnachan agus teisteanas a tha a coileanadh feumalachdan Comhairle Seirbheisean Sòisealachd na h-Alba airson Luchd-obrach.

Tha tuarastal na h-obrach a’ gabhail a-steach Cuibhreann nan Eilean. Bidh suidheachadh chun dreuchd air a’ chiad puing den rang.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Playleader Gaelic Uist.docx

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.