Nursery Key Worker

  • Làn-thìde / Full-time
  • Laxdale Primary School, Laxdale, Isle of Lewis, HS2 0DY
  • Posted 3 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £11,323.00 - £12,076 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 22.5
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website cne_siarComhairle nan Eilean Siar
Laxdale Primary School

Job Description

Sireadh neach airson 22.5 uair san t-seachdain, tro theirm nasgoile. Ag obair tro mheadhan na Gàidhlig, cumaidh sibh taic ricuraicealam a tha stiùireadh ionnsachadh is leasachadh chloinne sanfharsaingeachd, agus a’ cur air dòigh seiseanan cluiche a’ toirt aire dodh’fheumalachdan gach pàiste.

Required for 22.5 hours per week, year round. Through the medium of Gaelic, you will with support plan a curriculum which supports and guides children’s all round learning and development, and plan and organise the play session taking into account the needs of every child.

Requirements

Feumaidh eòlas dearbhte a bhith agaibh ann an cùram chloinne agobair le clann bheaga agus an teaghlaichean ann an suidheachadh tràthbhliadhnachan agus a bhith deònach obrachadh a chum teisteanas a tha acoileanadh iarrtasan Comhairle Seirbheisean Sòisealachd na h-Alba airsonluchd-obrach.

Tha comas labhairt agus leughaidh Gàidhlig riatanach.

Tha an tuarastal ainmichte a gabhail a-steach CuibhreannEileanan Iomallach. `S ann air a’ chiad puing den ìre-pàighidh a thèid andreuchd a shuidheachadh.

You must have proven childcare experience working with young children and their families in an early years setting and a willingness to work toward a qualification that meets the Scottish Social Services Council’s requirements for Practitioners.

The ability to speak and read Gaelic is essential.

The salary quoted is inclusive of Distant Islands Allowance. Appointment to the post will be on the first point of the grade.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

NKW Unqualified Gaelic Laxdale 22.5hrs.docx

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.