Nursery Key Worker

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Laxdale Primary School, Laxdale, Isle of Lewis, HS2 0DY
  • Posted 3 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £11,340 - £11,942 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach / Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 22.25
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website cne_siarComhairle nan Eilean Siar
Sgoil Àraich Lacasdail

Sireadh neach airson 22.25 uair san t-seachdain, tro theirm na sgoile. Ag obair tro mheadhan na Gàidhlig, cumaidh sibh taic ricuraicealam a tha stiùireadh ionnsachadh is leasachadh chloinne sanfharsaingeachd, agus a’ cur air dòigh seiseanan cluiche a’ toirt aire do dh’fheumalachdan gach pàiste.

Feumaidh eòlas dearbhte a bhith agaibh ann an cùram chloinne agobair le clann bheaga agus an teaghlaichean ann an suidheachadh tràthbhliadhnachan agus a bhith deònach obrachadh a chum teisteanas a tha acoileanadh iarrtasan Comhairle Seirbheisean Sòisealachd na h-Alba airsonluchd-obrach.

Tha comas labhairt agus leughaidh Gàidhlig riatanach.

Tha an tuarastal ainmichte a gabhail a-steach CuibhreannEileanan Iomallach. `S ann air a’ chiad puing den ìre-pàighidh a thèid andreuchd a shuidheachadh.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

NKW Unqualified Gaelic generic term time.docx

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.