Nursery Key Worker

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Sgoil nan Loch, Cameron Terrace, Leurbost, Isle of Lewis, HS2 9PE
  • Posted 3 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £13,965 - £14,894 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach / Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 27.5
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website cne_siarComhairle nan Eilean Siar
Sgoil Àraich nan Loch

A’ sireadh neach airson 27.75 uair san t-seachdain, tro theirm na sgoile. Ag obair tro mheadhan na Gàidhlig, cumaidh sibh taic ri curaicealam a tha stiùireadh ionnsachadh is leasachadh chloinne san fharsaingeachd, agus a’ cur air dòigh seiseanan cluiche a’ toirt aire do dh’fheumalachdan gach pàiste.

Feumaidh eòlas dearbhte a bhith agaibh ann an cùram chloinne ag obair le clann bheaga agus an teaghlaichean ann an suidheachadh tràth-bhliadhnachan agus a bhith deònach obrachadh a chum teisteanas a tha a coileanadh iarrtasan Comhairle Seirbheisean Sòisealachd na h-Alba airsonluchd-obrach.

Tha comas labhairt agus leughaidh Gàidhlig riatanach.

Tha an tuarastal ainmichte a gabhail a-steach Cuibhreann Eileanan Iomallach. ‘S ann air a’ chiad puing den ìre-pàighidh a thèid an dreuchd a shuidheachadh.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.