Ball Bòrd-Stiùiridh

  • Pàirt-ùine / Part-time
  • Anywhere
  • Posted 1 year ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: Obair Saoir-thoileach
  • Cùmhnant / Contract: 3 bliadhna
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website Comunn na Gàidhlig

Obair leasachaidh òigridh aig ìre coimhearsnachd

Tha Comunn na Gàidhlig a’ sireadh dithis Bhuill ùr airson Bòrd-Stiùiridh a’ Chompanaidh. ‘Se dreuchdan saoir-thoileach a tha seo, ged a tha cosgaisean gam pàigheadh mu choinneamh làthaireachd aig coinneamhan a’ Bhùird.

‘Sa chumantas, bithidh ceithir choinneamhan againn sa bhliadhna, `mar as trice ann an Inbhir Nis neo ann an Steòrnabhagh.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.