Ball Bòrd-Stiùiridh

  • Part Time
  • Anywhere
  • Posted 4 months ago
  • Applications have closed
  • Salary: Obair Saoir-thoileach
  • Contract: 3 bliadhna
  • Gaelic Essential
  • Education level needed: None specified

Website Comunn na Gàidhlig

Obair leasachaidh òigridh aig ìre coimhearsnachd

Tha Comunn na Gàidhlig a’ sireadh dithis Bhuill ùr airson Bòrd-Stiùiridh a’ Chompanaidh. ‘Se dreuchdan saoir-thoileach a tha seo, ged a tha cosgaisean gam pàigheadh mu choinneamh làthaireachd aig coinneamhan a’ Bhùird.

‘Sa chumantas, bithidh ceithir choinneamhan againn sa bhliadhna, `mar as trice ann an Inbhir Nis neo ann an Steòrnabhagh.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.