Ball Bòrd-Stiùiridh

  • Part Time
  • Anywhere
  • Posted 2 weeks ago
  • Salary: Obair Saoir-thoileach
  • Contract: 3 bliadhna
  • Education level needed: None specified
  • Feb 16, 2018

Website Comunn na Gàidhlig

Obair leasachaidh òigridh aig ìre coimhearsnachd

Tha Comunn na Gàidhlig a’ sireadh dithis Bhuill ùr airson Bòrd-Stiùiridh a’ Chompanaidh. ‘Se dreuchdan saoir-thoileach a tha seo, ged a tha cosgaisean gam pàigheadh mu choinneamh làthaireachd aig coinneamhan a’ Bhùird.

‘Sa chumantas, bithidh ceithir choinneamhan againn sa bhliadhna, `mar as trice ann an Inbhir Nis neo ann an Steòrnabhagh.

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


Faodaidh tu tagradh a chuir ris an obair seo leis an CB agad leis an ceangail gu h-ìosal / You can apply for this job with your CV with the link below.