Luchd-trèanaidh (x2) – Prògram Trèanaidh Spòrs Gàidhlig

  • Full Time
  • An Aghaidh Mhòr
  • Posted 12 months ago
  • Applications have closed
  • Salary: £22,515 p.a.
  • Contract: 12 mìosan
  • Hours per week: 35
  • Education level needed: None specified

Website cnag_Alba Comunn na Gàidhlig

Obair òigridh

Prògram Trèanaidh Spòrs Gàidhlig – Loidse a’ Ghlinne Mhòire
(Tuarastal £22,515 le àite-fuirich. Cumhnant airson bliadhna le cothrom sìneadh)

Ceann-latha airson tagraidhean: 1200, 18 Lùnastal.

Agallamhan: 22 Lùnastal (Loidse a’ Ghlinne Mhòire.

Ceann-latha toiseachaidh: 18 Sultain no nas tràithe.

Tha Spòrs Gàidhlig a’ sireadh dithis luchd-trèanaidh airson prògram trèanaidh Spòrs Gàidhlig. Thathas a’ lorg luchd-obrach a tha fileanta sa Ghàidhlig, ùidh mhòr aca ann an cur-seachadan, gu sònraichte obair òigridh, comasach air càirdeas a thogail leis an òigridh, comasach air leasachadh pearsanta agus deiseal airson dùbhlan.

Ann an com-pàirteachas le Loidse a’ Ghlinne Mhòire, bidh an luchd-obrach seo a’ dol tro phrògram trèanaidh, a’ cosnadh theisteanasan agus a’ leasachadh an cuid eòlais gus a bhith nam pàirt de sgioba Spòrs Gàidhlig agus a’ lìbhrigeadh chur-seachadan do sgoiltean agus don òigridh.

‘S e amas nan dreuchd seo, sgioba luchd-stiùiridh a chruthachadh a bhios ag obair do Spòrs Gàidhlig agus prògramannan, cur-seachadan agus cothroman a thabhann air sgoiltean agus òigridh.

Sa chiad dol a-mach, ‘s e cùmhnant stèidhte airson bliadhna a bhios an seo ach, bidh cothrom aig cuid ghluasad gu neach-stiùiridh Spòrs Gàidhlig. Bu chòir dhuibh na trì pàipearan air an duilleag seo a leughadh agus am foirm-iarrtais a thilleadh do domhnallmorris@cnag.org

Feumaidh iarrtasan a bhith againn ro 12.00 feasgair, 18 Lùnastal.

Tha an dreuchd seo air a mhaoineachadh le Bòrd na Gàidhlig, LEADER a’ Mhonaidh Ruaidh, Riaghaltas na h-Alba agus an t-Urras AMW.

‘S e companaidh earranta le inbhe charthannais a th’ ann an CnaG, àireamh charthannais SC007167.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.