Co-ordanaiche Taic Leasachaidh – Development Support Co-ordinator

  • Làn-thìde / Full-time
  • Inbhir Nis neo Steornabhagh
  • Posted 1 year ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £26-27,000
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website Comunn na Gàidhlig

Obair leasachaidh òigridh aig ìre coimhearsnachd

Tha Comunn na Gàidhlig (CnaG) air dreuchd ùr, cudromach a stèidheachadh taobh a-staigh structar na Buidhne.  Bidh an dreuchd a tha seo –  Cò-òrdanaiche Taic Leasachaidh – a’ cur gu mòr ri obair leasachaidh ChnaG le bhith a’ cumail taic de dhiofar seòrsa don sgioba leasachaidh.

 

Bidh prìomh dhleastanasan na dreuchd a’ gabhail a-steach:

 

·         Cruthachadh, obrachadh agus a’ dèanamh lèirmheas air siostaman rianachd ChnaG, gus daingneachadh èifeachdas agus riaghladh aig àrd ìre;

·         Cruthachadh, obrachadh agus lèirmheas a dhèanamh air siostaman ChnaG airson campaichean is obair òigridh;

·         Siostam pàighidh ChnaG a ghabhail os làimh.

·         Taic a chumail ri obair conaltraidh ChnaG a thaobh rianachd is susbaint na làrach-lìn;

 

Feumadh sibh dearbhadh gu bheil sibh:

 

Eòlach ann an rianachd corporra/gnothachas, a’ toirt a-steach a bhith a’ cruthachadh agus ag atharrachadh siostaman rianachd gus tuilleadh èifeachdas;
Eòlach an rianachd ionmhais;
Comasach, labhairt agus sgrìobhadh, ann an Gàidhlig aig àrd ìre;
Comasach an IT, ann an Excel, Word agus rianachd làrach-lìn aig àrd ìre.
Bidh an tuarastal aig ìre £26-27,000/ sa bhliadhna agus 9% peinsean.

 

Bidh an  dreuchd stèidhte an Steòrnabhagh neo Inbhir Nis a-rèir miann an tagraiche soirbheachail.

 

Gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh agus foirm tagraidh bho:

Calum Iain MacLeòid, CnaG, An Tosgan, Rathad Shìophort, Steòrnabhagh HS1 2DG

Fòn: 01851 701802    Post-dealain: calumiain@cnag.org

 

Feumaidh foirm tagraidh a bhith a-staigh ro 5.00f air 19 Giblean 2018 agus bidh agallamhan ann air Diardaoin 26 Giblean.

 

Tha Poileasaidh Co-ionnanachd Chothroman aig CnaG agus tha sinn a’ cur fàilte air iarrtas bho gach roinn den choimhearsnachd.

 

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.