Early Years Practitioner

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Dingwall Community Centre, Tulloch Street, Dingwall
  • Posted 4 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: TBC
  • Cùmhnant / Contract: 38 weeks
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 28
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Cròileagan Inbhir Pheofharain

With the extra funded hours

Cròileagan will be employing a new Early Years Practitioner for 28 hours per week for 38 weeks.

Gaelic Speaker essential

Closing date for applications Friday 28th June

For more information please contact Annie MacDonald 01349 866488 or email croileagan@yahoo.co.uk

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.