Neach-ealain Com-pàirteachail Ghàidhlig/Gaelic Participatory Artist

  • Làn-thìde / Full-time
  • Eden court, Inverness
  • Posted 1 month ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £22,500
  • Cùmhnant / Contract: 12 mìosan
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 37.5
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Tha Eden Court toilichte a bhith a’ fastadh Neach-ealain Com-pàirteachail Ghàidhlig don bhuidheann airson 12 mìos. ’S e cothrom air leth a tha seo do neach-ealain le Gàidhlig ann an cuspair ealain gnìomhaidh sam bith gus an sgilean a leasachadh, obair ùr a chruthachadh agus co-obrachadh le coimhearsnachdan air a’ Ghàidhealtachd, agus aig an aon àm a’ gabhail pàirt ann am prògram leasachaidh proifeiseanta air a ruith le Ealain Jerwood. Tha sinn a’ sireadh neach le dìoghras do na h-ealain agus liut air a bhith ag obair còmhla ri diofar dhaoine – is dòcha gur sin thusa!

Luchdaich a-nuas am Pasgan Obrach agus na sgrìobhainnean fiosrachaidh gu h-ìosal airson faighinn a-mach tuilleadh mun dreuchd, an neach a tha sinn a’ sireadh agus an dòigh tagraidh.

Eden Court is excited to be recruiting a Gaelic Participatory Artist to join the organisation for 12 months. This is a great opportunity for a Gaelic-speaking artist in any performing arts discipline to develop their skills, create new work and collaborate with communities in the Highlands, while taking part in a professional development programme run by Jerwood Arts. We want to find someone with a passion for the arts and a flair for working with different people – maybe that’s you!

Please download the Job Pack and information documents below for full details on the role, who we’re looking for and how to apply.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.