Facladair Fo-thrèanadh / Trainee Lexicographer

‘S e iomairt eadar-oilthighean a th’ ann am Faclair na Gàidhlig, anns a bheil Oilthigh Obar Dheathain, Oilthigh Dhùn Èideann, Oilthigh Ghlaschu, Oilthigh Shrath Chluaidh agus Sabhal Mòr Ostaig OGE an sàs, airson faclair eachdraidheil Gàidhlig a chruthachadh a bhios cho math ri na faclairean tomadach eachdraidheil a th’ againn ann an Albais agus ann am Beurla.

Thathar a’ sireadh thagraichean mu choinneimh na dreuchd Facladair Fo-thrèanadh, a thig an lùib an sgioba agus aig am bi prìomh dhleastanas airson faclaireachd eachdraidheil na Gàidhlig a stèidheachadh.

Bidh deagh cheum agaibh, no teisteanas co-ionnan, ann an Gàidhlig na h-Alba. Bidh sibh comasach air obrachadh an dà chuid an lùib sgioba agus nur n-aonar agus bidh eanchainn sgrùdach agaibh is sibh fìor mhionaideach nur cuid dhòighean-obrach.

 

Faclair na Gàidhlig is an inter-university initiative by the universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow, Strathclyde and Sabhal Mòr Ostaig UHI to produce an historical dictionary of Scottish Gaelic comparable to those already available for Scots and English.

Applications are invited for the post of Trainee Lexicographer to join the team and play a key role in establishing an historical lexicographical tradition in Scottish Gaelic.

You will have a good honours degree in Scottish Gaelic, or demonstrable equivalent.  You will be a team player with the ability to work on your own and you will have an analytical mindset and meticulous attention to detail.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.