Neach-rianachd

  • Làn-ùine / Full-time
  • Fort William
  • Posted 5 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £8.75 per hour
  • Cùmhnant / Contract: ?
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

FeisLochabairFèis Lochabair

Tha Fèis Lochabair a’ lorg neach a ghabhas stùir air rianachd airson ar clasaichean cunbhalaiche.

Fèis Lochabir is seeking to employ someone to oversee the administration of our year-long classes.

Applications should be made by emailing an up-to-date CV and covering letter, detailing experience and suitability to the role.

The successful candidate’s employment will be conditional on a PVG check being completed to the satisfaction of Fèisean nan Gàidheal.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.