Oifigear Leasachaidh

  • Làn-thìde / Full-time
  • 2 Ardross Terrace, Inverness
  • Posted 5 days ago
  • Tuarastal / Salary: £23,166 - £26,027 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • April 29, 2019

Làrach-lìn / Website fngaidhealFèisean nan Gàidheal

Bun Fhiosrachadh

‘S e buidheann nàiseanta a tha ann am Fèisean nan Gàidheal, ag obair còmhla ri còrr is 45 Fèisean ionadail air feadh Alba, a’ toirt cothroim do thimcheall air 18,000 òganach sgilean ealan Ghàidhlig ionnsachadh a bharrachd air obair ann am foghlam Gàidhlig agus tachartasan coimhearsnachd a ghabhail os làimh.

Tha Fèisean nan Gàidheal gu mòr an-sàs anns gach roinn de leasachaidhean na Gàidhlig agus ciùil traidiseanta. Tha an neach san dreuchd làn-ùine seo a’ cumail taic ri Fèisean ann an sgìre EarraGhàidheil, Ghlaschu agus Dhùn Èideann agus a’ toirt air adhart leasachaidhean a-rèir rùn nam Fèis.

Bidh an dreuchd stèidhichte ann an Inbhir Nis ach bhiodh feum air siubhal gu sgìrean far a bheil na Fèisean a’ tachairt. Bidh an neach soirbheachail ag obair 35 uairean a thìde gach seachdain, fo stiùir Manaidsear Leasachaidh na buidhne.

Feumaidh tagraichean cunntas-beatha slàn (ann an Gàidhlig neo ann am Beurla) a chur thugainn a bharrachd air foirm-iarrtais air a lìonadh leis an fhiosrachadh air fad a tha a dhìth.

Cuiribh foirmean gu Anne Willoughby, Manaidsear Gnìomha, Fèisean nan Gàidheal, Taigh a’ Mhill, PortRìgh, An t-Eilean Sgitheanach, IV51 9BZ neo air post-d gu anne@feisean.org ro 5f, Diluain 29mh Giblean.

Airson cothrom còmhraidh agus barrachd fiosrachaidh fhaighinn mun dreuchd, leigibh fios gu Calum Ailig MacMhaoilein, Manaidsear Leasachaidh, Fèisean nan Gàidheal air 01463 225559.

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.