Oide Fèisgoil / Fèisgoil Tutor

  • Neo-cheangailte / Freelance
  • Anywhere
  • Posted 2 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: Farpaiseach / Competitive
  • Cùmhnant / Contract: Sùbailte / Flexible
  • Gàidhlig / Gaelic: Na bhuannachd / Desirable

Làrach-lìn / Website fngaidhealFèisean nan Gàidheal

A' toirt ar dualchais do ar n-òigridh.

Leis gu bheil seirbheis Fèisgoil a’ leudachadh, tha sinn a’ sireadh oidean ùra airson na bliadhna-sgoile 2021-22 do Bhlasad Gàidhlig, Iomairt Chiùil na h-Òigridh (YMI) agus Caraidean Còmhraidh cuide ri clasaichean Gàidhlig do dh’inbhich agus seiseanan Eòlais air a’ Ghàidhlig. Ma tha sibh dealasach mu chultar agus cànan na Gàidhlig, agus nam biodh ùidh agaibh ann an obair shùbailte, inntinneach, cuiribh fios thugainn tron fhoirm gu h-ìosal.

As we expand our Fèisgoil service, we are looking for new tutors in 2021-22 for Blasad Gàidhlig, Youth Music Initiative (YMI) and Caraidean Còmhraidh as well as adult Gaelic classes and Gaelic Awareness Training. More information on what each of these opportunities entail via the link below. If you have a passion for Gaelic language and culture, and are interested in flexible and creative work with Fèisean nan Gàidheal delivering to children or adults, please let us know by filling in our form below.

Airson tagradh a dhèanamh, tadhail air an duilleag seo
To apply for this job please visit the following URL:

https://form.jotform.com →