Stiùiriche – Sgoil Shamhraidh Dràma 2018

  • Làn-ùine / Full-time
  • Portree
  • Posted 10 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £1,500
  • Cùmhnant / Contract: 2 weeks
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website fngaidhealFèisean nan Gàidheal

Tha sinn a’ sireadh Stiùiriche airson Sgoil Shamhraidh Dràma 2018 (SSD18). Tha an obair seo stèidhte air cùmhnant fèin-fhastaichte.

Bidh an sgoil-chòmhnaidh a’ gabhail àite ann am Port Rìgh eadar 2 agus 14 Iuchar agus tha e fosgailte do dh’ iarrtasan bho dheugairean le Gàidhlig a bhios eadar 13 agus 18 bliadhna a dh’aois.

Bidh an Stiùiriche ag obair cuide ri Oifigear Dhràma Fhèisean nan Gàidheal ann a bhith a’ leasachadh ‘s a’ lìbhrigeadh sreath de bhùthanobrach agus a’ stiùireadh taisbeanadh dràma a chruthaicheas nan com-pàirtichean rè na cealadeug le co-dhiù aon thaisbeanadh poblach.

Tha comas-labhairt anns a’ Ghàidhlig riatanach. Tha eòlas mar oidiche is stiùiriche do dheugairean ann an suidheachadh sgoile no tèatar-òigridh, na bhunnachd mhòr airson na h-obrach.

Bidh an Stiùriche an urra ris an stiùireadh agus na riaghailtean co-cheangailte ris a’ chùmhnant seo agus ag obair gu dlùth ri Manaidsear Fèisgoil Fèisean nan Gàidheal, no neach ainmichte eile na h-àite.

 

Fèisean nan Gàidheal is seeking a Director for our Gaelic Drama Summer School 2018 (SSD18). This work is offered on a self-employed basis.

The residential school will take place in Portree between the 2nd and 14th of July and is open to applications from Gaelic speaking teenagers aged between 13 and 18.

The Director will work alongside Fèisean nan Gàidheal’s Drama Officer in the development and delivery of a series of timetabled workshops and the direction of a performance piece showcasing the work participants produce during the fortnight. This will include at least one public
performance.

Fluency in spoken Gaelic is essential. Experience of providing tuition and direction to teenagers in Gaelic, either in a school or youth theatre setting, is highly desirable for this role.

The Director shall be subject to the notices and instructions that may be issued from time to time in regard to the contract and shall be responsible to Fèisean nan Gàidheal’s Fèisgoil Manager, or an officer nominated by her.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.