Oifigeach Leasachaidh Gàidhlig – Taighean-Tasgaidh na Gàidhealtachd

  • Làn-thìde / Full-time
  • Obair bhon dachaigh son mhòr-chuid
  • Posted 2 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: £25,000 sa bhliadhna le iar-aonta peinnsein agus tabhartas fialaidh siubhail.
  • Cùmhnant / Contract: 12 mìos, a’ tòiseachadh Lùnastal 2022
  • Uairean san seachdain / Hours per week: Làn-ùine
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • July 8, 2022

Làrach-lìn / Website Gairloch Museum

Chruinnich ceithir buidhean dualchais Gàidhealach son iomairt a stèidheachadh a bhrosnachadh cleachdadh na Gàidhlig agus a thoirt air adhart aig na h-ionadan aca agus tron obair for-ruigheachd aca.  Tha na ceithir ionadan – Taigh-tasgaidh Gheàrrloch, Taigh-tasgaidh an Iar air Ghàidhealtachd, Taigh-tasgaidh chloinne na Gàidhealtachd agus Comann Eachraidheil na Comraich – air an aon ràmh a thaobh a bhith a’ taisbeanadh, a’ brosnachadh agus a’ misneachadh eachdraidh, dualchas agus caractar na Gàidhealtachd. Ag obair còmhla, tha iad a’ sireadh taic bho Oifigeach Leasachaidh Gàidhlig, a rannsachadh agus a chomharrachadh cothroman airson dòighean ùra cruinneachaidhean a lìbhrigeadh, a bhith a’ ceangal ri luchd-ùidh nas eadar-dhealaichte agus cothroman cosnaidh ùra a chruthachadh, cothroman saor-thoileach agus ionmhais, le bhith a’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig tro na seirbheisean agus tachartasan a tha co-ionnan ris an adhbhar co-roinnte.

Tha an dreuchd seo air a mhaoineachadh ann am pàirt le Bòrd na Gàidhlig.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Tuairisgeul Obrach.pdf
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.