Neach taic clèireachd/Clerical Assistant

  • Làn-thìde / Full-time
  • 147 Berkeley Street, Glasgow, G3 7HP
  • Posted 1 month ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £17,730.12 - £19,370.01 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website glasgowccGlasgow City Council
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Thathar a’ sireadh thagraidhean bho dhaoine fa leth leis na teisteanasan riatanach gus taic clèireachd is rianachd a sholarachadh anns an sgoil ùr seo. Bu chòir do thagraichean a bhith dà-chànanach le sgilean fileantachd ann an Gàidhlig (comas air leughadh is sgrìobhadh ann an Gàidhlig) agus gabhail ris an fheallsanachd Ghàidhlig san sgoil. Bu chòir do thagraichean le ùidh san obair seo a bhith sùbailte, làn thogte don obair agus sgilean conaltraidh sàr-mhath a thaisbeanadh, a thuilleadh air comas obrachadh gu math mar phàirt de sgioba. Bidh ballrachd ann an Sgeama Dìon Bhuidhnean So-leònte deatamach aig àm fastaidh don dreuchd.

Bu chòir do dhaoine fa leth le ùidh san obair an ceangal gu h-ìosal a leantainn gus tagradh a chur a-steach gu My Job Scotland (Talentlink).

Applications are invited from suitably experienced individuals to provide clerical and administration support within this new school. Candidates should be bi-lingual, have fluent Gaelic skills (an ability to read and write in Gaelic) and embrace the Gaelic ethos. Interested candidates should be flexible, highly motivated and demonstrate excellent communication skills together with an ability to work well as part of a team. Membership of the Protection of Vulnerable Group Scheme will be essential on taking up the appointment.

Interested candidates should follow the link below to apply at My Job Scotland (Talentlink).

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.