Gaelic Medium Primary Teacher (5 posts)

  • Làn-thìde / Full-time
  • Glasgow
  • Posted 4 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £33,729 - £42,336
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website Glasgow City Council

Local Government

Education

£33,729 – £42,336

Location: Various Areas in Glasgow

Ref: GLA08800

An urrainn dhut diofar a dhèanamh do bheatha Chloinne Ghlaschu san àm ri teachd? Seo cothrom nach bi thu airson a chall ann an Glaschu. Tha sinn a’ leasachadh Bun-sgoil Ghàidhlig ùr ann an Ear-thuath a’ Bhaile agus tha sinn a’ sireadh Prìomh Thidsear aig a bheil deagh èolas ann a bhith a’ leasachadh ionnsachadh is teagasg agus a’ dèanamh cinnteach gun coilean a h-uile sgoilear an làn chomais. Feumaidh tu a bhith dealasach, dìoghrasach agus nad neach-obrach le deagh theisteanas. Bheir sinn taic dhut gus ionnsachadh ar clann agus daoine òga a bhrosnachadh a bharrachd air an raon de dhleastanasan teagaisg agus eile a tha air am mìneachadh anns an t-sònrachadh obrach. Tha sinn a’ coimhead airson daoine fa leth sgileil ri bhith a co-obraichean agus aig a bheil dealas làidir a thaobh a bhith a’ leasachadh builean òigridh Ghlaschu. Feumaidh tu a bhith fileanta sa Ghàidhlig agus deònach a bhith an sàs ann am beatha agus feallsanachd na sgoile againn.Can you make a difference to the future lives of Glasgow’s Children?    Here is an opportunity you will not want to miss in Glasgow.  We are developing a new Gaelic Primary School in the North East of the City and we are seeking to appoint a Principal Teacher with an excellent track record in developing learning and teaching and ensuring that all pupils achieve their full potential. You must be committed, passionate and a well-qualified staff member. We will support you to inspire the learning of our children and young people in addition to the range of teaching and other duties outlined in the job specification. We are looking for individuals who enjoy working collegiately with colleagues and who have a firm commitment to improving the outcomes for Glasgow’s young people. You are required to be a fluent Gaelic speaker and willing to be involved in the life and ethos of our school.

Membership of the Protection of Vulnerable Groups Scheme will be essential on taking up appointment. Please note successful candidates for the above position will be required to pay for their PVG Membership/or Scheme Checks.

To apply for this vacancy online please visit http://www.glasgow.gov.uk.

Closing date is 11.59pm on Sunday 12th June 2022.

Information is available in alternative formats, on request.

Email: cbsrecruitment@glasgow.gov.uk

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.