Oibriche Taic-ionnsachaidh (x2) / Support for Learning Worker (x2)

Làrach-lìn / Website GlasgowccGlasgow City Council
Bun-sgoil Ghàidhlig Baile a' Ghobhainn

Tha prìomh dhleastanas aig an Oibriche Taic-ionnsachaidh san àrainneachd nuadh-aimsire sgoile ann a bhith a’ toirt taic agus cuideachadh do chloinn agus do dhaoine òga aig a bheil feumalachdan taic a bharrachd airson inntrigeadh don churraicealam.

Tha na prìomh dhleastanasan agus uallaichean a’ gabhail a-steach solarachadh air cùram agus taic do chloinn agus do dhaoine òga an taobh a-staigh na sgoile, agus aig an aon àm a’ togail dhàimhean obrach dearbhach agus ag adhartachadh giùlain deimhinneach.

Tha an dreuchd seo cuideachd a’ gabhail a-steach a bhith a’ toirt cuideachadh cuibhrichte/gu ìre bhig ann an cumail sùil air agus riarachadh chungaidhean leigheis agus cùram pearsanta dlùth-eòlach.

Feuch gun toir sibh an aire gu bheil an dreuchd seo buailteach do bhallrachd ann an Sgeama Dìon Bhuidhnean So-leònte (PVG).

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

SRLP2 1.pdf
Person specification 1.doc

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.