Child Development Officer

  • Làn-ùine / Full-time
  • Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 147 Berkeley Street, Glasgow
  • Posted 9 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £21,665.85 - £25,447.25 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website GlasgowCCGlasgow City Council
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Job Description

Tha Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a’ coimhead ri Oifigear Leasachaidh Chloinne leis na teisteanasan freagarrach fhastadh don sgioba againn ann an suidheachadh làn-ùine tron teirm-sgoile. Bu chòir don tagraiche a bhith dìoghrasach, sùbailte agus comasach air obair gu h-èifeachdach mar phàirt de ar sgioba san sgoil-àraich.  Tha feum air sgilean conaltraidh sàr-mhath agus eòlas obrachail air a’ Churraicealam airson Sàr-mhathais gus a bhith comasach air obair gu soirbheachail le co-obraichean. Tha an dreuchd seo fosgailte do CDO an làithreach uile le  12 mìosan seirbheis aig a’ char as lugha, an taobh a-staigh Seirbheisean Foghlaim Sgoil-àraich aig Comhairle Baile Ghlaschu, le ùmhlachd do  theisteanasan freagarrach.  Feumaidh HNC Foghlam Tràth-Bhliadhnaichean (96 puingean creideis SQF le 48 dhiubh aig Ìre 7) no Cùram-chloinne no SVQ Ìre 3 Cùram is Foghlam Tràth-Bhliadhnaichean (no co-ionann ris) a bhith aig an tagraiche shoirbheachail, agus a bhith dligheach a thaobh ballrachd san SSSC agus Sgeama Dìon Bhuidhnean So-leònte.

The Glasgow gaelic School are looking to appoint a suitably qualified Child Development Officer to join our team in a full time, term time capacity. The successful candidate should be enthusiastic, adaptable and able to work effectively as part of our nursery school team.  Excellent communication skills and working knowledge of Curriculum for Excellence are required to enable successful working with their colleagues.   This post is open to all current CDO’s with at least 12 months service within Glasgow City Council Education Services Nurseries subject to suitable references.  The successful candidate must possess HNC Early Years Education (96 SQF credit points of which 48 points must be at Level 7) or Childcare or SVQ Level 3 Early Years Care and Education (or equivalent) and be eligible for SSSC membership and the Protection of Vulnerable Groups Scheme.

Membership of the Protection of Vulnerable Groups Scheme will be essential on taking up appointment along with SSSC Registration. Please note successful candidates for the above position will be required to pay for their PVG Membership/or Scheme Checks.

Successful candidate would be a Fluent Gaelic Speaker

Please note this post is term time and salary will be pro rata.

Application Packs

Alternative Application Packs can be requested in other formats for example, Large Print, Braille, Audio and other languages. To request an alternative Application Pack please phone 0141 287 1054. Packs will be posted out to you within 3 working days of receiving your telephone request. Please note the closing date of the job advert to ensure that you give yourself plenty of time to complete your application form and return it to us.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.