Neach-taic Clèireachd / Clerical Assistant

  • Làn-ùine / Full-time
  • Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 147 Berkeley Street, Glasgow
  • Posted 1 year ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £16,630.42 - £18,173.85 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website GlasgowCCGlasgow City Council
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Job Description

Thathar a’ sireadh thagraidhean bho dhaoine fa leth leis na teisteanasan riatanach gus taic clèireachd is rianachd a sholarachadh anns an sgoil ùr seo. Bu chòir do thagraichean a bhith dà-chànanach le sgilean fileantachd ann an Gàidhlig (comas air leughadh is sgrìobhadh ann an Gàidhlig) agus gabhail ris an fheallsanachd Ghàidhlig san sgoil. Bu chòir do thagraichean le ùidh san obair seo a bhith sùbailte, làn thogte don obair agus sgilean conaltraidh sàr-mhath a thaisbeanadh, a thuilleadh air comas obrachadh gu math mar phàirt de sgioba. Bidh ballrachd ann an Sgeama Dìon Bhuidhnean So-leònte deatamach aig àm fastaidh don dreuchd.

Applications are invited from suitably experienced individuals to provide clerical and administration support within this new school. Candidates should be bi-lingual, have fluent Gaelic skills (an ability to read and write in Gaelic) and embrace the Gaelic ethos. Interested candidates should be flexible, highly motivated and demonstrate excellent communication skills together with an ability to work well as part of a team. Membership of the Protection of Vulnerable Group Scheme will be essential on taking up the appointment.

Membership of the Protection of Vulnerable Groups Scheme will be essential on taking up appointment. Please note successful candidates for the above position will be required to pay for their PVG Membership/or Scheme Checks.

This post is term time 39 weeks per year and salary will be pro rated.

Application Packs

Alternative Application Packs can be requested in other formats for example, Large Print, Braille, Audio and other languages. To request an alternative Application Pack please phone 0141 287 1054. Packs will be posted out to you within 3 working days of receiving your telephone request. Please note the closing date of the job advert to ensure that you give yourself plenty of time to complete your application form and return it to us.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.