Teacher (Primary) Gaelic

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Acharacle Primary School, PH36 4JU
  • Posted 2 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £27,498 - £41,412 p.a. (pro-rata)
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach / Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 0.5 FTE
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website HighlandCouncilHighland Council
Acharacle Primary School

Tiotal Dreuchd: Tidsear Bun-sgoile – Foghlam tron Ghàidhlig
Àite:  Diofar Àiteachan taobh a-staigh sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd
Uairean: Diofar – Làn-ùine/Pàirt-ùine
Ùine: Diofar – Maireannach/Sealach
Tuarastal: £27,498 – £41,412 pa/pro rata

Neach Fiosrachaidh: Jean NicFhionghain, Fòn: 01463 702730

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE.

NOTA: LÌON IS TILL AN DUILLEAG ROGHAINN CHO-CHEANGAILTE GU: staffing.recruitmentteaching@highland.gov.uk.

Feumaidh tagraichean a’ Ghàidhlig a bhruidhinn.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

Tha pasgan ath-shuidheachaidh cuimseach aig a’ Chomhairle agus math dh’fhaodte gum bi seo ri fhaotainn dhan tagraiche shoirbheachail.

Mar as trice ’s ann tro phost-d a thèid fios a chur gu tagraichean air a’ gheàrr-liosta, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil air ur puist-d, agus air a’ phasgan sgudail.

Riatanasan

Tha clàrachadh le Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba riatanach.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.