Cook 1

  • Pàirt-ùine / Part-time
  • Bun Sgoil Gàidhlig Phort Righ, Portree
  • Posted 8 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £5,775 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 15
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Tuairisgeul Obrach / Job Description

Tiotal Dreuchd:  Còcaire 1
Àite:                    Bun-Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh, An t-Eilean Sgitheanach
Uairean:              15 san t-seachdain
Ùine:                   Maireannach
Tuarastal:           £5,775

San àbhaist, bidh an tuarastal aig a’ chiad ìre den bhann.

Tha an dreuchd seo fo-riochdaichte am measg fhireannach. Thathar a’ brosnachadh thagraidhean bho fhireannaich.

’S e dreuchd Ghàidhlig a tha seo agus feumaidh tagraichean a bhith deònach a’ Ghàidhlig ionnsachadh mura h-eil i aca mar-thà.

Neach Fiosrachaidh: Kevin Friseal, Fòn: 01397 709052

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE. Mura h-urrainn dhuibh tagradh air-loidhne agus sibh ag iarraidh pasgan-iarrtais far-loidhne, cuiribh fios gu Taic Gnothachais – HR C&L Fòn: 01349 868640 (post-gutha 24 uair) a’ toirt seachad àireamh na dreuchd gu h-àrd.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

 

Post Title:     Cook 1
Location:       Bun-Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh, Isle of Skye
Hours:           15 hours per week
Duration:       Permanent
Salary:           £5,775

Salary placing will normally be at the first point of the scale.

This post is under represented in males. Applications from males are encouraged.

This is a Gaelic speaking post so candidates must have a willingness to learn Gaelic if they do not already speak it.

Contact Details: Kevin Fraser, Tel: 01397 709052

Please APPLY ONLINE. If you are unable to apply online and you wish to request an offline application pack, please contact Business Support HR Hub C&L Tel: 01349 868640 (24 hour voicemail) quoting the post reference number above.

Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme.

Feumalachdan / Requirements

Cuideachadh le riatanasan obrach làitheil a’ chidsin no an ionaid-bhìdh, a’ gabhail a-steach deasachadh bìdh bunaiteach, riarachadh bìdh a rèir Achd Brosnachadh Slàinte is Beathachaidh Sgoile (Alba) 2007.

Glanadh is cumail suas acfhainn is dèanamh cinnteach gu bheil i ag obrachadh ceart. Cruinneachadh, dearbhadh is bancadh airgead Chomhairle na Gàidhealtachd.

Assisting in the day to day operational requirements of the kitchen or dining centre, including the basic food preparation, serving of all foods in compliance with the School Health Promotion and Nutrition (Scotland) Act 2007.

Cleaning, maintenance and checking of equipment. The collection, reconciliation, and banking of Highland Council monies.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.