Out of School Care Assistant (Gaelic)

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Bun-sgoil Ghaidhlig, Inverness
  • Posted 2 years ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £8,572 - £11,022 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach / Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 20

Làrach-lìn / Website HighlandCouncilHighland Council
Bun Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Tuairisgeul Obrach

Tiotal Dreuchd:      Neach-cuideachaidh Cùram Taobh A-Muigh Sgoile (Gàidhlig)
Àite:                       Bun-Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
Uairean:                 20 san t-seachdain
Ùine:                      Maireannach
Tuarastal:              £8,572 – £9,631 (Gun teisteanas) / £9,792 – £11,022 (Le teisteanas) (Pàigheadh ri Dhearbhadh)

San àbhaist, bidh an tuarastal aig a’ chiad ìre den bhann.

Feumaidh tagraichean a’ Ghàidhlig a bhruidhinn.

Neach Fiosrachaidh: Kirsteen NicIlleChiar, Fòn: 01463 725980

Adhbhar Dreuchd: Obrachadh mar bhall èifeachdach de sgioba a’ chùraim-chloinne, a’ toirt taic dhan Cheannard ann a bhith a’ lìbhrigeadh raon de chleasan brosnachail ann an àrainneachd shàbhailte a bhios a’ coinneachadh ri feumalachdan na cloinne agus an teaghlaichean. Nithear an obair seo a rèir phoileasaidhean, stiùiridhean agus mhodhan cleachdaidh Chomhairle na Gàidhealtachd.

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE.  Mura h-urrainn dhuibh tagradh air-loidhne agus sibh ag iarraidh pasgan-iarrtais far-loidhne, cuiribh fios gu Taic Gnothachais – HR C&L Fòn: 01349 868640 (post-gutha 24 uair) a’ toirt seachad àireamh na dreuchd gu h-àrd.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

 

Post Title:   Out of School Care Assistant (Gaelic)
Location:    Bunsgoil Ghaidhlig Inverness
Hours:        20 hours per week
Duration:    Permanent
Salary:        £8,572 – £9,631 (Unqualified) / £9,792 – £11,022 (Qualified) (Pay Award Pending)

Salary placing will normally be at the first point of the scale.

Applications from Gaelic speakers are essential.

This post is under represented in males.  Applications from males are encouraged.

Contact Person:  Kirsteen Kier, Tel:  01463 725980

Job Purpose: To work as an effective member of the childcare team, supporting the Head Teacher in the delivery of a range of stimulating activities in a safe environment that meet the needs of both children and their families. The work is to be carried out in accordance with Highland Council policies, guidelines and codes of practice.

Please APPLY ONLINE. If you are unable to apply online and you wish to request an offline application pack, please contact Business Support – HR C&L Tel. No: 01349 868640 (24 hour voicemail) quoting the post reference number above.

Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme.

Feumalachdan

Bu chòir teisteanas aithnichte ann an Cùram-chloinne agus Foghlam a bhith acasan a tha air am fastadh mar Neach-cuideachaidh Cùram Taobh A-Muigh Sgoile 2. (Mar eisimpleir HNC/NNEB/SVQ 3) agus thèid am pàigheadh aig ìre HC0535.

Bu chòir do luchd-obrach gun teisteanas obrachadh gu ruige teisteanas taobh a-staigh raon-ama aontaichte agus thèid am pàigheadh aig ìre HC0435, Neach-cuideachaidh Cùram Taobh A-Muigh Sgoile 1.

Teisteanasan ann an Làimhseachadh Bìdh agus Ciad Chobhair.

 

Those employed as Out of School Care Assistant 2 should hold a recognised qualification in Childcare and Education. (For example HNC/NNEB/SVQ 3) and will be paid on grade HC0535.

Unqualified workers should be committed to working towards the award within an agreed timescale and will be paid on grade HC0435, Out of School Care Assistant 1.

Qualifications in Food Handling and First Aid.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.