Neach-cuideachaidh Clèireach 2 (Sgoiltean)

  • Làn-thìde / Full-time
  • Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh, Struan Road, Portee, IV51 9EG
  • Posted 1 month ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £14,337 - £15,604 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach / Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 32
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website HighlandCouncilHighland Council
Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh

Tiotal Dreuchd:         Neach-cuideachaidh Clèireach 2 (Sgoiltean)
Àite:                             Bun-Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh
Uairean:                       32 san t-seachdain
Ùine:                            Maireannach
Tuarastal:                    £14,337 – £15,604

San àbhaist, bidh an tuarastal aig a’ chiad ìre den bhann.

Tha an dreuchd seo fo-riochdaichte am measg fhireannach. Thathar a’ brosnachadh thagraidhean bho fhireannaich.

Neach Fiosrachaidh: Flòraidh Guidi, Fòn: 01478 614770

Thoiribh an aire: Tha Gàidhlig riatanach airson na dreuchd seo.

Adhbhar Dreuchd: Taic a thoirt dhan Cheannard is obrachadh còmhla rithe a thaobh dhleastanasan oifis san sgoil.

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

San àbhaist, ’s ann air post-d a thèid fios a chur gu tagraichean, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil chunbhalach air ur puist-d agus air a’ phasgan sgudail.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.