Principal Teacher

  • Làn-ùine / Full-time
  • Bun Sgoil Loch Abar, Caol, Fort William
  • Posted 7 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £39,770
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website HighlandCouncilHighland Council
Bun Sgoil Ghàidhlig Loch Abar

Job Description

Post Title:   Principal Teacher

Location:     Bun-sgoil Ghaidhlig Loch Abar, Fort William

Hours:         35 per week

Duration:     Permanent

Salary:         £39,770

Contact Person:   John Joseph MacNeil   Tel.  01397 709720

Please APPLY ONLINE. If you are unable to apply online and you wish to request an offline application pack, please contact Business Support – HR C&L Tel. No: 01349 868640 (24 hour voicemail) quoting the post reference number above.

Gaelic is essential for this post.

Please note that interviews for this post will take place on Friday 29th June.

Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme.

The council has a comprehensive relocation package which may be available to the successful candidate.

Tuairisgeul Obrach

Tiotal Dreuchd:         Prìomh Thidsear

Àite:                           Bun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abar, An Gearasdan

Uairean:                     35 san t-seachdain

Ùine:                           Maireannach

Tuarastal:                  £39,770

Neach-fiosrachaidh: Iain Iòsaph MacNèill   Fòn.  01397 709720

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE. Mura h-urrainn dhuibh tagradh air-loidhne agus sibh ag iarraidh pasgan-iarrtais far-loidhne, cuiribh fios gu Taic Gnothachais – HR C&L Fòn: 01349 868640 (post-gutha 24 uair) a’ toirt seachad àireamh na dreuchd gu h-àrd.

Tha Gàidhlig riatanach airson na h-obrach seo.

Thèid agallamhan a chumail air Dihaoine 29 Ògmhios.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

Requirements

GTCS registration is essential.

Tha Clàrachadh le Comhairle Choitcheann Luchd-teagaisg na h-Alba riatanach.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.