Gaelic Language Assistant Tutor – Relief

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Highlands
  • Posted 11 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £10.18 per hour
  • Cùmhnant / Contract: Casual/relief
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Tuairisgeul-obrach

Tiotal Dreuchd:    Iar-Oide Gàidhlig (Faochadh)
Àite:                     Caochladh Àiteachan le Comhairle na Gàidhealtachd
Uairean:               Caochladh
Ùine:                    Caochladh (Faochadh)
Tuarastal:            £10.18 san uair

Fiosrachadh: Sgioba na Gàidhlig, Fòn: 01463 702402; Post-d: gaelic@highland.gov.uk

Adhbhar Dreuchd: Cuideachadh gus prògram de ghnìomhan ionnsachaidh Gàidhlig Coimhearsnachd a lìbhrigeadh an dàrna cuid gu foirmeil no neo-fhoirmeil taobh a-staigh na coimhearsnachd ionadail no ann an suidheachadh freagarrach. Nithear an obair a rèir phoileasaidhean, stiùiridhean agus modhan cleachdaidh Chomhairle na Gàidhealtachd.

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE.  Mura h-urrainn dhuibh tagradh air-loidhne agus sibh ag iarraidh pasgan-iarrtais far-loidhne, cuiribh fios gu Taic Gnothachais – HR C&L Fòn: 01349 868640 (post-gutha 24 uair) a’ toirt seachad àireamh na dreuchd gu h-àrd.

Feumaidh tagraichean a’ Ghàidhlig a bhruidhinn.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

Job Description

Post Title:    Gaelic Language Assistant Tutor (Relief)
Location:      Various Locations with the Highland Council
Hours:          Various
Duration:     Various (Relief)
Salary:         £10.18 per hour

Contact Person: Gaelic Team Tel: 01463 702402; Email: gaelic@highland.gov.uk

Job Purpose: To assist with the delivery of a programme of Gaelic Community learning activities either formally or informally within the local community or relevant setting.  The work is to be carried out in accordance with Highland Council policies, guidelines and codes of practice.

Please APPLY ONLINE. If you are unable to apply online and you wish to request an offline application pack, please contact Business Support – HR Hub C&L Tel. No: 01349 868640 (24 hour voicemail) quoting the post reference number above.

Applications from Gaelic speakers are essential.

Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.