Gaelic Language Tutor – Relief

  • Part Time
  • Highlands, Scotland
  • Posted 1 year ago
  • Salary: £14 per hour
  • Contract: Casual/Relief
  • Hours per week: Variable
  • Jun 30, 2018

Website HighlandCouncil Highland Council

Job Description
Post Title:  Gaelic Language Tutor (Relief)
Location:   Various Locations with the Highland Council
Hours:       Various
Duration:   Various (Relief)
Salary:       £14.00 per hour

Contact Person: Gaelic Team Tel: 01463 703663

Job Purpose: To deliver a programme of Gaelic Adult/Youth/Community learning activities either formally or informally within the local community or relevant setting.  The work is to be carried out in accordance with Highland Council policies, guidelines and codes of practice.

Please APPLY ONLINE. If you are unable to apply online and you wish to request an offline application pack, please contact Business Support – HR Hub C&L Tel. No: 01349 868640 (24 hour voicemail) quoting the post reference number above.

Applications from Gaelic speakers are essential.

Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme.

Tuairisgeul Obrach

Tiotal Dreuchd: Oide Gàidhlig (Faochadh)
Àite: Caochladh Àiteachan le Comhairle na Gàidhealtachd
Uairean: Caochladh
Ùine: Caochladh (Faochadh)
Tuarastal: £14.00 san uair

Fiosrachadh: Sgioba na Gàidhlig, Fòn: 01463 703663; Post-d: gaelic@highland.gov.uk

Adhbhar Dreuchd: Prògram de ghnìomhan ionnsachaidh Gàidhlig Inbheach/Òigridh/Coimhearsnachd a lìbhrigeadh an dàrna cuid gu foirmeil no neo-fhoirmeil taobh a-staigh na coimhearsnachd ionadail no ann an suidheachadh freagarrach. Nithear an obair a rèir phoileasaidhean, stiùiridhean agus modhan cleachdaidh Chomhairle na Gàidhealtachd.

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE.  Mura h-urrainn dhuibh tagradh air-loidhne agus sibh ag iarraidh pasgan-iarrtais far-loidhne, cuiribh fios gu Taic Gnothachais – HR C&L Fòn: 01349 868640 (post-gutha 24 uair) a’ toirt seachad àireamh na dreuchd gu h-àrd.

Feumaidh tagraichean a’ Ghàidhlig a bhruidhinn.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

Airson tagradh a chur airson na h-obrach seo, cliog an link seo gu h-ìosal
To apply for this job, please click the link below

www.myjobscotland.gov.uk