Teacher – Gaelic Medium

Làrach-lìn / Website HighlandCouncilHighland Council
Bun Sgoil Baile Ùr an t-Slèibh

Tuairisgeul Obrach

Tiotal Dreuchd: Tidsear – Foghlam tron Ghàidhlig

Àite: Bun-Sgoil Bhaile Ùr an t-Slèibh

Uairean: 35 san t-seachdain

Ùine: Ùine-stèidhichte 1 bhliadhna

Tuarastal: £22,866 – £36,480

Neach Fiosrachaidh: Sarah Fhriseal   Fòn. 01540 673252

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE. Mura h-urrainn dhuibh tagradh air-loidhne agus sibh ag iarraidh pasgan-iarrtais far-loidhne, cuiribh fios gu Taic Gnothachais – HR C&L Fòn: 01349 868640 (post-gutha 24 uair) a’ toirt seachad àireamh na dreuchd gu h-àrd.

Feumaidh tagraichean a’ Ghàidhlig a bhruidhinn.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

Job Description

Post Title:   Teacher – Gaelic Medium

Location:     Newtonmore Primary School

Hours:         35 per week

Duration:    Fixed Term 1 year

Salary:        £22,866 – £36,480

Contact Person:   Sarah Fraser   Tel. 01540 673252

Please APPLY ONLINE. If you are unable to apply online and you wish to request an offline application pack, please contact Business Support – HR C&L Tel. No: 01349 868640 (24 hour voicemail) quoting the post reference number above.

Applications from Gaelic speakers are encouraged.

Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme.

Requirements

GTCS registration is essential

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.