Pupil Support Assistant (Gaelic)

Làrach-lìn / Website HighlandCouncilHighland Council
Àrd-sgoil Phort Rìgh

Tiotal Dreuchd:           Neach-Taice Sgoilearan 1 (Gàidhlig)

Àite:                             Àrd-Sgoil Phort Rìgh

Uairean:                       27.5 san t-seachdain

Ùine:                            Stèidhichte gu 25 Ògmhios 2021

Tuarastal:                    £12,946 – £14,538

San àbhaist, bidh an tuarastal aig a’ chiad ìre den bhann.

Feumaidh tagraichean a’ Ghàidhlig a bhruidhinn.

Tha an dreuchd seo fo-riochdaichte am measg fhireannach. Thathar a’ brosnachadh thagraidhean bho fhireannaich.

Neach Fiosrachaidh: Catriona NicDhòmhnaill, Fòn: 01478 614810

Adhbhar Dreuchd: Taic a thoirt do ionnsachadh is teagasg taobh a-staigh a’ churraicealaim agus do leasachadh pearsanta sgoilearan le feumalachdan taic a bharrachd.

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

San àbhaist, ’s ann air post-d a thèid fios a chur gu tagraichean, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil chunbhalach air ur puist-d agus air a’ phasgan sgudail.

Airson tagradh a dhèanamh, tadhail air an duilleag seo
To apply for this job please visit the following URL:

https://www.myjobscotland.gov.uk →