Early Years Practitioner (Gaelic)

  • Pàirt-ùine / Part-time
  • Primary School, Broadford, Isle of Skye
  • Posted 9 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £10,103 - £12,992 p.a. (pro-rata)
  • Cùmhnant / Contract: Fixed-term (Maternity cover)
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 23
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website highlandcouncilHighland Council
Broadford Primary School

Job Description

Post Title:     Early Years Practitioner
Location:      Broadford Primary School, Isle of Skye
Hours:          23 hours per week
Duration:      Fixed Term Maternity Cover
Salary:          £10,103 – £11,352 (Unqualified), £11,542 – £12,992 (Qualified)

Salary placing will normally be at the first point of the scale.

Applications from Gaelic speakers are essential.

This post is under represented in males.  Applications from males are encouraged.

Contact Person:  Stephen Atkins Tel: 01471 822453

Job Purpose: To work as an effective member of a team, delivering a flexible, high quality, early learning and child care service that meets the needs of young children and their families.

Please APPLY ONLINE. If you are unable to apply online and you wish to request an offline application pack, please contact Business Support – HR Hub C&L Tel. No: 01349 868640 (24 hour voicemail) quoting the post reference number above.

Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme.

Tuairisgeul Obrach

Tiotal Dreuchd: Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean
Àite:                   Bun-Sgoil an Àth Leathainn, An t-Eilean Sgitheanach
Uairean:            23 san t-seachdain
Ùine:                 Còmhdach Màthaireil, Ùine Stèidhichte
Tuarastal:         £10,103 – £11,352 (Gun teisteanas), £11,542 – £12,992 (Le teisteanas)

San àbhaist, bidh an tuarastal aig a’ chiad ìre dhen bhann.

Feumaidh tagraichean a’ Ghàidhlig a bhruidhinn.

Tha an dreuchd seo fo-riochdaichte am measg fhireannach. Thathar a’ brosnachadh thagraidhean bho fhireannaich.

Neach Fiosrachaidh: Stephen Atkins Fòn: 01471 822453

Adhbhar Dreuchd: Obrachadh mar bhall èifeachdach de sgioba, a’ lìbhrigeadh seirbheis thràth-ionnsachaidh agus cùraim-chloinne a tha sùbailte agus àrd-inbhe agus a choinnicheas ri feumalachdan chloinn òga agus an teaghlaichean.

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE. Mura h-urrainn dhuibh tagradh air-loidhne agus sibh ag iarraidh pasgan-iarrtais far-loidhne, cuiribh fios gu Taic Gnothachais – HR C&L Fòn: 01349 868640 (post-gutha 24 uair) a’ toirt seachad àireamh na dreuchd gu h-àrd.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

Requirements

Those employed as Early Years Practitioner- qualified should hold a recognised qualification in Childcare and Education. (For example HNC/NNEB/SVQ 3) and will be paid on grade HC0535.

Unqualified workers employed as Early Years Practitioner- unqualified will be required to work towards one of the above awards within an agreed timescale and will be paid on grade HC0435.

The Early Years Practitioner is required to hold a relevant Scottish Social Services Council (SSSC) registration or agree to apply to SSSC to register as a practitioner. On acceptance of the post, the Early Years Practitioner should achieve registration within 6 months of taking up employment or until registration is determined, whichever is the shorter.

Qualifications in Food Handling and First Aid would be advantageous.

Feumalachdan

Bu chòir dhaibhsan a tha air am fastadh mar Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean (le teisteanas) a bhith a’ cumail teisteanas aithnichte ann an Cùram-chloinne agus Foghlam (mar eisimpleir HNC/NNEB/SVQ 3) is bidh am pàigheadh aig ìre HC0535.

Bidh e mar riatanas air Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean (gun teisteanas) obrachadh gu ruige aon de na duaisean gu h-àrd taobh a-staigh raon-ama aontaichte agus bidh am pàigheadh aig ìre HC0435.

Feumaidh an Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean a bhith clàraichte le Comhairle Sheirbheisean Sòisealta na h-Alba (CSSA) no aontachadh cur a-steach chun an CSSA gus clàrachadh mar neach-cleachdaidh. Às dèidh an dreuchd a ghabhail, bu chòir dhan Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean clàrachadh taobh a-staigh 6 mìosan bho bhith a’ gabhail na h-obrach no gus an tèid an clàrachadh a dhearbhadh, ge brith dè as giorra.

Bhiodh teisteanasan ann an Làimhseachadh Bìdh agus Ciad Chobhair buannachdail.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.