Neach-cuideachaidh Clèireachail / Clerical Assistant

  • Làn-thìde / Full-time
  • Struan Road, Portee, IV51 9EG
  • Posted 2 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: £11,976 - £13,257 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Fixed term to 2 July 2020
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 28
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • September 23, 2019

Làrach-lìn / Website HighlandCouncilHighland Council
Bun Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh

Tiotal Dreuchd: Neach-cuideachaidh Clèireachail 2
Àite: Bun-Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh, Port Rìgh, An t-Eilean Sgitheanach
Uairean: 28 san t-seachdain
Ùine: Stèidhichte gu 2 Iuchar 2020
Tuarastal: £11,976 – £13,257

San àbhaist, bidh an tuarastal aig a’ chiad ìre den bhann.

Feumaidh tagraichean a’ Ghàidhlig a bhruidhinn.

Tha an dreuchd seo fo-riochdaichte am measg fhireannach. Thathar a’ brosnachadh thagraidhean bho fhireannaich.

Neach Fiosrachaidh: Flòraidh Guidi  Fòn: 01478 614770

Adhbhar Dreuchd: Obrachadh còmhla ris a’ Cheannard agus taic a thoirt dhaibh a thaobh dhleastanasan oifis.

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

San àbhaist, ’s ann air post-d a thèid fios a chur gu tagraichean, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil chunbhalach air ur puist-d agus air a’ phasgan sgudail.

Airson tagradh a dhèanamh, tadhail air an duilleag seo
To apply for this job please visit the following URL:

https://www.myjobscotland.gov.uk →