Gaelic Translation Intern

  • Inntearnas / Internship
  • George IV Bridge Building, Edinburgh
  • Posted 2 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £20,145 pro-rata
  • Cùmhnant / Contract: 9 months
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 37

Làrach-lìn / Website natlibscotLeabharlann Nàiseanta na h-Alba / National Library of Scotland

***Please note this is a home based remote working post***

Tha ar seirbheis Library Search https://search.nls.uk/ a leigeil le daoine ar cruinneachaidhean a sgrùdadh airson leabhraichean, irisean, pàipearan-naidheachd, mapaichean agus filmichean, ach chan eil an t-eadar-aghaidh ri fhaighinn ann an Gàidhlig agus tha sinn airson sin atharrachadh. Airson tionndadh Gàidhlig de Library Search a chruthachadh feumaidh mòran fhaclan agus abairtean a bhith air an eadar-theangachadh agus tha cuideachadh a dhìth oirnn airson sin a dhèanamh. Tha sinn a’ sireadh cuideigin a tha fileanta sa Ghàidhlig, aig a bheil ùidh ann am faclan agus mar a tha iad air an cleachdadh, agus a tha dèidheil air dùbhlain. Bheil thusa coltach ri sin? ’S dòcha gu robh thu a’ smaoineachadh air a bhith nad eadar-theangair? Tha sinne a’ tairgsinn intèarnas làn-ùine, pàighte airson naoi mìosan, airson ar cuideachadh leis an obair seo fhaighinn dèante.

Our Library Search https://search.nls.uk/ service lets people search our collections for books, magazines, newspapers, maps and movies, but the interface isn’t available in Gaelic and we want to change that. To create the Gaelic language version of Library Search many English words and phrases have to be translated and we need help doing this. We’re looking for someone who is fluent in Gaelic, curious about the meaning and use of words, and who loves a challenge. Does this sound like you? Were you perhaps thinking of a career in translation? Because we’re offering a 9-month full-time paid internship to help us get this work done.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.