Prògramair Òg / Young Programmer

  • Neo-cheangailte / Freelance
  • 16-17 High Street, Dingwall
  • Posted 7 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £100 gach latha / £100 per day
  • Cùmhnant / Contract: 30 làithean ann an 2019 / 30 days in 2019

Tha Ionad-Ealain Lyth (IEL) a’ sireadh a bhith a’ fastadh is a’ trèanadh Prògramair Òg. ’S e seo obair ùr neo-cheangailte air a mhaoineachadh le taic bho Mhaoin Ealain na Gàidhlig aig Bòrd na Gàidhlig agus Alba Cruthachail, agus tha e ag amas air tagraiche fo 26 bliadhna a dh’aois, aig a bheil Gàidhlig, is a tha air a stèidheachadh air a’ Ghàidhealtachd. Bidh an obair tharraingeach seo a’ toirt cothrom do phrògramairealain òg a bhith a’ faighinn eòlas air an dreuchd seo, le oideachas bho sgioba IEL , agus a bhith a’ faicinn dha neo dhi fhèin ciamar a dh’obraicheas ionad-ealain beag; ag ionnsachadh sgilean gnìomhachais leithid ciamar a co-rèiticheas tu aontaichean agus cùmhnantan cuide ri bhith ag ionnsachadh ri bhith a’ dèanamh cheanglaichean le luchd-ealain agus ag ionnsachadh mu leasachadh luchd-ealain.

Le fòcas air ceòl Gàidhlig, ceòl tradaiseanta, ceòl folk, agus air na h-ealainean, bidh taic airson na hobrach seo bho Fhèis Rois a bhios a’ cur ri oideachas, a’ solar chothroman trèanaidh agus a bhios a’ cur air dòigh stèisean-obrach ann an oifis na Fèise ann an Inbhir Pheofharain.

 

Lyth Arts Centre (LAC) is looking to recruit and train a Young Programmer. This is a new freelance post supported by the Bòrd na Gàidhlig/Creative Scotland Gaelic Arts Fund, aimed at a Highlands based candidate under 26 years old who is a Gaelic speaker. This exciting role will enable an aspiring arts programmer to gain experience in this role, mentored by the LAC team and see first-hand how a small arts centre is run; learning business skills like negotiating deals and contracting as well as artist liaison and artist development.

With a focus on Gaelic, trad and folk music and arts, this role will be supported by Fèis Rois who will contribute to mentoring, provide training opportunities and connect the programmer with young musicians as well as provide hot-desk space at the Fèis Rois Dingwall office.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.