Neach Taic-Gearraidh / Edit Assistant

  • Làn-ùine / Full-time
  • Steornabhagh
  • Posted 7 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: Dependent on experience
  • Cùmhnant / Contract: Fixed term

Tha MacTV a’ tabhainn cùmhnant dusan mìos, le cothrom an tuilleadh obrach fhaighinn, airson neach taic-gearraidh a thighinn a dh’ obair còmhla ris an sgioba againn stèidhichte ann an Steòrnabhagh. Bidh an neach a’ toirt taic a thaobh gearradh air an t-sreath ainmeil aig BBC ALBA, Trusadh agus prògraman a th’ air an ceannach, a’ cleachdadh avid media composer. Bidh iad cuideachd a’ dèiligeadh ri prògraman a lìbhrigeadh air faidhle. Bu chaomh leinn cuireadh a thoirt do neach sam bith aig a bheil ùidh san dreuchd an cunntas-beatha aca a chur thugainn. Bhithear an dùil gun tòisicheadh an neach a shoirbhicheas cho luath sa ghabhas agus bidh an tuarastal a-rèir eòlais. Bhiodh fileantas ann an Gàidhlig na bhuannachd, ach chan eil e deatamach. Faodar tagraidhean a chur a-steach suas chun an 20mh den Lùnasdal, 2018. Cuiribh fios gu info@mactv.co.uk  airson an tuilleadh fiosrachaidh, no cuiribh fòn gu Màiri Nic a’ Ghobhainn air 01851 70 5638.

MacTV are offering a 12 month contract, with the possibility of extension, for an edit assistant to join our team based in Stornoway.  The assistant will support the edits of BBC Alba’s flagship documentary series Trusadh and re-versioning acquired documentaries on avid media composer and will also deal with file based deliveries.  We would like to invite interested candidates to send CVs for consideration.  We expect the post to commence as soon as possible and salary will be dependent on experience.  Fluency in Scottish Gaelic would be advantageous but not essential.  Closing date for applications: 20 August 2018.  Please contact info@mactv.co.uk for further information, or call Mairi Smith on 01851 705 638

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.