Neach-gearraidh / Editor

  • Làn-ùine / Full-time
  • Steornabhagh
  • Posted 7 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: Negotiable
  • Cùmhnant / Contract: permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 37.5

NEACH-GEARRAIDH / EDITOR

Tha MacTV a’ tabhainn cùmhnant dusan mìos, le cothrom an tuilleadh obrach fhaighinn, airson neach-gearraidh a thighinn a dh’ obair còmhla ris an sgioba againn stèidhichte ann an Steòrnabhagh, ag obair eadar an t-sreath ainmeil aig BBC ALBA, Trusadh, agus prògraman a th’ air an ceannach, a’ cleachdadh avid media composer. Bu chaomh leinn cuireadh a thoirt do neach sam bith aig a bheil ùidh san obair agus aig a bheil na sgilean riatanach, cunntas-beatha a chur thugainn cuide ri eisimpleirean dhen obair aca. Bhithear an dùil gun tòisicheadh an neach a shoirbhicheas san t-Sultain agus bidh an tuarastal a-rèir eòlais. Bhiodh fileantas ann an Gàidhlig na bhuannachd, ach chan eil e deatamach. Faodar tagraidhean a chur a-steach suas chun an 15mh den Lùnasdal 2018. Cuiribh fios gu info@mactv.co.uk airson an tuilleadh fiosrachaidh no cuiribh fòn gu Màiri Nic a’ Ghobhainn air 01851 705 638.

MacTV are offering a 12 month contract, with the possibility of extension, for a craft editor to join our team based in Stornoway, and working between BBC Alba’s flagship documentary series Trusadh and re-versioning acquisitioned documentaries on avid media composer. This post is not an entry level position and we would like to invite interested candidates to send CVs and examples of their work for consideration. We expect the post to commence in September and salary will depend on experience. Fluency in Scottish Gaelic would be advantageous but not essential. Closing date for applications: 15 August, 2018. Please contact info@mactv.co.uk for further information, or call Mairi Smith on 01851 705 638

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.