Director of Strategy & External Affairs

  • Làn-thìde / Full-time
  • Anywhere
  • Posted 8 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: Remuneration in line with public body director salary expectations, includes pension provision, gym membership and potentially flexible working arrangements
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 37
  • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Fo-cheum

Thathas a’ sireadh neach a tha a’ breithneachadh gu ro-innleachdail, ag obair gu cruaidh agus na neach conaltraidh brosnachail agus buadhmhor. Iarraidh sinn oirbh an stiùir a ghabhail air ar n-obair thar dhàimhean le prìomh chom-pàirtean gus maoineachadh agus riaghlachas seasmhach a choileanadh airson MG ALBA, a thuilleadh air stiùir ro-innleachdail a ghabhail ann a bhith a’ leasachadh gach raon de dh’uallaichean in-thaigh MG ALBA, nam measg teicneòlas agus ur-ghnàthachadh didseatach.

Ùidh agaibh? Na h-ath cheumannan

Faicibh an paca-iarrtais-obrach.

Ma tha sibh ag iarraidh còmhradh dìomhair a chumail, cuiribh fios gu Claire NicLeòid, Comhairliche HR aig hr@mgalba.com.

Gus tagradh a chur a-steach, cuiribh thugainn ur CV gu hr@mgalba.com agus innisibh dhuinn ann an litir dè tha gur brosnachadh agus carson a tha ùidh agaibh san obair agus airson a bhith ag obair do MG ALBA. Bu chòir tagraidhean a chur a-steach ro Diciadain 4 Dùbhlachd, 5f.

Thèid agallamhan an cumail Diluain 16 Dùbhlachd ann an Glaschu agus Dimàirt 17 Dùbhlachd ann an Steòrnabhagh.

 

We are looking for someone who is a strategic thinker, a hard worker and an engaging, motivating and influential communicator.  We will ask you to lead our activity across key partner relationships in order to achieve funding and governance stability for MG ALBA, as well as taking a lead strategic role in developing all areas of MG ALBA’s internal responsibilities, including technology and digital innovation.

Interested? Next Steps

Please refer to the Job Application Pack.

If you would like to arrange a confidential chat, please get in touch with Claire Macleod, HR Advisor, at hr@mgalba.com.

To apply, please submit your current CV to hr@mgalba.com and let us know by letter what motivates and interests you about the role and working for MG ALBA. Applications should be submitted by Wednesday 4th December, 5pm.

Interviews will be held on Monday 16th December in Glasgow and Tuesday 17th December in Stornoway.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.