SpeakGaelic Online Learning Associates

  • Sealach / Temporary
  • Remote
  • Posted 4 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £22,742 per annum
  • Cùmhnant / Contract: 2 years
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 37
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Tha dà dhreuchd bàn aig MG ALBA an-dràsta airson Pàirtiche Ionnsachadh Air-loidhne SpeakGaelic a’ toirt taic do dh’obair na Sgioba Ionnsachaidh Air-loidhne. Bidh na tagraichean soirbheachail ag obair leis an Sgioba Ionnsachaidh Air-loidhne ann a bhith ag ath-riochdachadh susbaint air-loidhne, a’ cur susbaint air làrach-lìn SpeakGaelic agus a’ toirt taic airson riochdachadh agus foillseachadh susbaint meadhanan sòisealta.

Bu chòir sgilean rianachd làidir a bhith aig tagraichean, aire gu mion-fhiosrachadh agus a bhith comasach air obrachadh gu h-èifeachdach mar phàirt de sgioba. Bu chòir na tagraichean a bhith fileanta sa Ghàidhlig.

MG ALBA currently have two vacancies for SpeakGaelic Learning Associates supporting the work of the Online Learning Team. The successful candidates will work with the Online Learning Team in repurposing online content, population of the SpeakGaelic website and support for social media content production and publishing.

Candidates should have strong organisational skills, attention to detail and be able to work effectively as part of a team. Candidates should be fluent Gaelic speakers.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.