Obair Samhraidh

  • Inntearnas / Internship
  • Seaforth Road, Stornoway
  • Posted 1 year ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: ?
  • Cùmhnant / Contract: Sùbailte airson Samhradh 2019 / Flexible for Summer 2019

This is an advert for temporary (full-time) summer placement employment opportunities with MG ALBA. MG ALBA is looking for summer cover from individuals who are keen to assist in the following areas:

1. Assisting with programme paperwork/programme content admin and general support duties.

2. Assisting the technical staff in the day to day running of the studio

3. Assisting the social media team in the creation of online content

Closing date for applications: 22 March 2019

 

Tha MG ALBA a’ sireadh dhaoine airson taic a thoirt le na h-obraichean a leanas:

1. A’ cuideachadh le obair pàipeir co-cheangailte ri prògraman/a bhith a’ cur fiosrachadh mu phrògraman a-steach do shiostam choimpiutair agus taic le obair rianachd.

2. A’ cuideachadh an sgioba stiùidio.

3. A’ cuideachadh an sgioba didseatach ann a bhith a’ cruthachadh stuthan airson nam meadhanan sòisealta.

 

Chan eil eòlas-obrach riatanach ach bhiodh sgilean coimpiutair feumail.

Tha comas a bhith ag obair mar phàirt de sgioba, ach cuideachd nur n-aonar, riatanach.

Tha comas sa Ghàidhlig riatanach.

Bidh fad na h-obrach stèidhichte air dè cho fad ’s a tha an tagraiche ri fhaighinn / dè an obair a tha ri dhèanamh.

 

Ma tha ùidh agaibh ann an fhear seach fear de na h-obraichean, cuiribh ur CV agus bhidio goirid ann an Gàidhlig, eadar 1-3 mionaidean a dh’fhaid, a’ mìneachadh na h-adhbharan airson a bhith ag iarraidh an cothrom seo gu ruige Maggie Taylor aig maggie.taylor@mgalba.com air neo dhan phost chun t-seòladh gu h-ìseal. Faodaidh sibh fòn a chur thuice air 01851 705550 le ceistean sam bith. Bidh an obair stèidhichte ann an Steòrnabhagh.

Ceann-là airson thagraidhean: 22 Màrt 2019

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.