Obraichean Samhraidh

  • Internship
  • Seaforth Road, Stornoway
  • Posted 4 months ago
  • Applications have closed
  • Salary: ?
  • Contract: Variable
  • Hours per week: Làn-ùine / Full-time
  • Gaelic Essential

Tha MG ALBA a’ sireadh dhaoine airson taic a thoirt le na h-obraichean a leanas:

1. Obair pàipeir co-cheangailte ri prògraman, a bhith a’ cur fiosrachadh mu phrògraman a-steach do shiostam choimpiutair agus taic le obair rianachd.

2. Obair a’ cuideachadh luchd-teicnigeach an stiùidio.

Chan eil eòlas-obrach riatanach ach bhiodh sgilean coimpiutair feumail.
Tha comas a bhith ag obair mar phàirt de sgioba, ach cuideachd nur n-aonar, riatanach.

Tha comas sa Ghàidhlig riatanach.

Bidh fad na h-obrach stèidhichte air dè cho fad ’s a tha an tagraiche ri fhaighinn / dè an obair a tha ri dhèanamh.

Ma tha ùidh agaibh ann an fhear seach fear de na h-obraichean, cuiribh ur CV agus bhidio goirid ann an Gàidhlig, eadar 1-3 mionaidean a dh’fhaid, a’ mìneachadh na h-adhbharan airson a bhith ag iarraidh an cothrom seo gu ruige Maggie Taylor aig maggie.taylor@mgalba.com. Faodaidh sibh fòn a chur thuice air 01851 705550 le ceistean sam bith.

Bidh an obair stèidhichte ann an Steòrnabhagh.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.