Cathraiche

 • Làn-ùine / Full-time
 • Steornabhagh
 • Posted 4 months ago
 • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
 • Tuarastal / Salary: £11,460
 • Cùmhnant / Contract: 4 bliadhna

An dreuchd

Cho math ri bhith mar chathraiche agus a’ stiùireadh bòrd MG ALBA, tha ìomhaigh làidir an lùib na dreuchd a tha a’ ciallachadh gum feumar dol an sàs mòr le feadhainn aig a bheil ùidh sa Ghàidhlig agus ann an craoladh, a’ gabhail a-steach riochdairean air an taghadh agus ministearan ann an Riaghaltasan na h-Alba agus na RA.

Bidh comas coimeirsealta agus poilitigeach aig an neach, agus bhiodh ùidh no tuigse air poileasaidh craolaidh agus reachdas mheadhanan feumail. Bidh iad cofhurtail le àrainnean a tha a’ gluasad gu luath, le teicneòlas de dh’àrd-chàileachd agus a’ tuigsinn an luchd-amais agus ùidh luchd-dèilig anns na suidhichidhean sin.

Sònrachadh Pearsa

Bithear a’ sùileachadh gun coilean an tagraiche na slatan-tomhais a leanas:

 • Tuigse air cùisean a tha a’ toirt buaidh air a’ Ghàidhlig is air craoladh;
 • Mothachadh air a’ cho-fharpais agus daidhnamaig an luchd-dèilig ann an earrann a tha a’ sìor ghluasad;
 • Breithneachadh agus co-dhùnaidhean earbsach gus dèanamh cinnteach à coileanadh soirbheachail ann an suidheachadh iom-fhillte;
 • Tuigse air a dheagh leasachadh mu chunntasachd agus sgrùdadh air buidhnean a tha air am maoineachadh gu poblach;
 • Eòlas air a bhith mar chathraiche no ann an suidheachadh ceannardais air buidheann corporra co-ionann agus a’ brosnachadh co-obrachadh taobh a-staigh agus eadar bhuidhnean;
 • Ag obair mar sgioba le co-obraichean neo-ghnìomhach agus gnìomhach;
 • Treibhdhireas pearsanta de dh’àrd ìre agus comas comharrachadh a bhith às aonais strì sam bith bho ùidhean coimeirsealta no poilitigeach.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.