Preantas Ùr-nòsach: Neach-taic Margaidheachd Didseatach | Modern Apprentice: Digital Marketing Assistant

  • Làn-thìde / Full-time
  • Steòrnabhagh | Stornoway
  • Posted 3 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: £21,588 - 23,277
  • Cùmhnant / Contract: 2 bhliadhna | 2 years
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 37
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • July 26, 2024

Làrach-lìn / Website mgalbaMG ALBA

Gàidhlig tro na meadhanan, anns gach àite, airson gach neach

Mar Phreantas Ùr-nòsach: Neach-taic Margaidheachd Didseatach, bidh sibh nur pàirt riatanach den sgioba margaidheachd againn, a’ faighinn eòlas ann an diofar thaobhan de mhargaidheachd didseatach. Bheir sibh taic do ar n-oidhirpean gus faicsinneachd brannd àrdachadh agus ar luchd-amhairc targaidte a thoirt a-steach thar ùrlaran didseatach.

Tha cothroman trèanaidh is leasachaidh air an toirt seachad gus dèanamh cinnteach gun urrainn don neach-dreuchd comas a nochdadh thar raon dhleastanasan na roinne.

Airson a bhith soirbheachail san dreuchd seo, bu chòir do thagraichean beus obrach làidir, dòigh-obrach for-ghnìomhach agus dòigh-obrach dèanadach a nochdadh. Tha sealladh dèanadach, inntinn co-obrachail, agus dìoghras airson margaidheachd didseatach cuideachd deatamach airson cur ri soirbheachas na sgioba. Bidh thu for-ghnìomhach agus toilichte a bhith ag obair aig amannan gun stiùireadh a’ coileanadh thargaidean is cinn-ama aontaichte.

Còmhla ri tuarastal tarraingeach, bidh cothrom agad cuideachd air raon de shochairean, a’ gabhail a-steach:

• Sgeama peinnsein – 10% tabhartas bhon chompanaidh, 5% a bharrachd ma thèid a mhaidseadh
• 31 làithean-saora bliadhnail agus 6 làithean-poblach
• Cothroman ballrachd gym
• Cleachdaidhean obrach sùbailte agus càirdeil do theaghlaichean
• Sgeama Rothaireachd gu Obair
• Ag obair airson fastaiche a fhuair aithne mar Investors in People (Platinum), We Invest inWellbeing (Òr) agus Investors in Young People (Òr).
• Taic gluasaid ri fhaighinn, far a bheilear a’ coinneachadh ri slatan-tomhais

Ceann-latha dùnaidh airson tagraichean – Dihaoine 16 Iuchar 2024, cha ghabhar ri tagraichean fadalach.

Feuch an cuir thu do CB agus litir-chòmhdachaidh gu laura.rennie@mgalba.com a’ mìneachadh carson a bu chòir beachdachadh ort agus do thuigse air mar as urrainn dhut an dreuchd a choileanadh gu soirbheachail.

Preantas Ùr-nòsach: Neach-taic Margaidheachd Didseatach

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.