Stiùiriche Ionmhais / Director of Finance

  • Làn-thìde / Full-time
  • Stornoway
  • Posted 3 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: £70,000
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach / Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 37

Tuilleadh an-seo:
https://mgalba.com/work-opportunity/stiuiriche-ionmhais/

Ire F, tuarastal £70,000 (cothrom co-rèiteachaidh airson tagraiche sònraichte)

(Pasgan tuarastail a tha a rèir eòlas agus a rèir dùilean tuarastail stiùiriche buidheann poblach, a’ gabhail a-steach solar peinnsein, ballrachd gym & taic ath-ghluasaid)

Làn-thìde (37 uairean gach seachdain), cùmhnant maireannach, stèidhichte ann an oifis Steòrnabhaigh, ag obair gu sùbailte

An urrainn dhut sgioba ionmhais a stiùireadh, a’ togail dhàimhean air an taobh a-staigh agus air an taobh a-muigh aig am bi toraidhean?

Agus a bheil thu air chomas daoine eile a mhisneachadh aig àm atharrachaidh agus cothroman coimeirsealta a thoirt air aghaidh a choileanas amasan ro-innleachdail? Ma tha, bu mhath leinn cluinntinn bhuat.

——

Find out more here:
https://mgalba.com/work-opportunity/director-of-finance/?lang=en

Grade F, salary £70,000 (negotiable for an exceptional candidate)

(Remuneration package commensurate with experience & in line with public body director salary expectations, includes pension provision, gym membership & relocation assistance)

Full time (37 hours per week), permanent contract, base location Stornoway office, working flexibly

Are you able to lead a finance team, building internal and external relationships that lead to results?

And are you able to enable and inspire others during a period of change and agile working and develop commercial opportunities that deliver on strategic objectives? If yes, we would like to hear from you.

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.