Gaelic Wikipedian

Website natlibscot National Library of Scotland

Tha Leabharlann Nàiseanta na h-Alba, Bòrd na Gàidhlig agus Wikimedia UK fìor thoilichte ainmeachadh gu bheil iad a’ co-obrachadh gus obair mar Uicipeidiche Gàidhlig a chruthachadh ann an Leabharlann Nàiseanta na h-Alba. ’S e cothrom air leth a tha seo don tagraiche shoirbheachail airson a bhith ag obair le buidhnean coimhearsnachd agus le òigridh aig a bheil Gàidhlig air feadh na h-Alba gus Uicipeid, Wikipedia na Gàidhlig a leasachadh. Le bhith a’ sgrìobhadh is ag eadar-theangachadh susbaint airson Uicipeid, cleachdaidh luchd na Gàidhlig an cuid sgilean cànain agus co-roinnidh iad an cuid eòlais air cultar, dualchas agus coimhearsnachd na Gàidhlig agus an sealladh aca air an t-saoghal.

Tha sinn a’ sireadh iarrtasan airson na h-obrach mar Uicipeidiche Gàidhlig bho dhaoine bhrosnachail, dhealasach a tha fileanta ann an Gàidhlig na h-Alba agus aig a bheil fìor dheagh sgilean trèanaidh, taisbeanaidh agus co-òrdanachaidh airson a bhith ag obair pàirt-ùine airson ùine shuidhichte de 12 mìosan air a’ phròiseact ùr seo.

Dè bhios an luib na h-obrach?

Dealbhaidh, stiùiridh agus lìbhrigidh an Uicipeidiche prògram de ghnìomhan tro mheadhan na Gàidhlig do luchd-labhairt na Gàidhlig gus an cuideachadh le bhith ag ionnsachadh mar a dheasaicheas iad Uicipeid agus mar a chruthaicheas no mar a leasaicheas iad artaigealan Uicipeid. Obrachaidh an Uicipeidiche leis an Leabharlann Nàiseanta, Wikimedia UK agus le comainn is buidhnean Gàidhlig gus buidhnean de dhaoine a thaghadh airson a bhith gan trèanadh is airson a bhith ag obair còmhla riutha.  Bidh seo a’ gabhail a-staigh òigridh eadar 16 agus 25, buidhnean coimhearsnachd agus daoine aig a bheil ùidh sa chumantas mar cheòl, eachdraidh ionadail, litreachas agus mar sin air adhart.

Mur eil thu eòlach air deasachadh Uicipeid no Wikipedia na Beurla, bheir sinn trèanadh don Uicipeidiche air mar a dheasaichear agus mar a chleachdar innealan eadar-theangachaidh Wiki. Mìnichidh sinn cuideachd mu prionnsabalan wiki agus mu eòlas fosgailte.

Le luchd na Gàidhlig sgapte air feadh na h-Alba, thathar an dùil gum bi aig an Uicipeidiche ri trèanadh a thoirt seachad anns na h-Eileanan Siar, air a’ Ghàidhealtachd agus ann am meadhan na h-Alba. Mar thoradh air seo, tha e coltach gum bi aca ri grunn làithean a thoirt seachad air falbh bhon dachaigh. Thèid cosgaisean siubhail is bith-beò a phàigheadh.

Is e dreuchd pàirt-ùine a tha seo, airson 12 mìosan agus 18.5 uairean a thìde gach seachdain. Bidh sùbailteachd ann a thaobh uairean agus pàtranan obrach.

Càite am bi mi stèidhichte?

Leis an ìre de dh’obair sa choimhearsnachd is de shiubhail a bhios a dhìth air an Uicipeidiche, bidh an leabharlann sùbailte a thaobh far am bi an Uicipeidiche stèidhichte. Mur a bi e prataigeach dhan Uicipeidiche a bhith stèidhichte ann an toglaichean an Leabharlainn ann an Glaschu no Dùn Èideann, bheirear sùil air roghainnean eile, mar eisimpleir, ag obair bhon taigh no a bhith ag obair anns an togalach aig buidheann eile.


National Library of Scotland, Bòrd na Gàidhlig and Wikimedia UK are delighted to announce their collaboration in supporting the position of Gaelic Wikipedian at the National Library of Scotland. This is a unique and exciting opportunity for the successful applicant to work with community groups and young Gaelic speakers from all over Scotland to develop Uicipeid, the Gaelic Wikipedia. By writing and translating content for Uicipeid Gaels will practise and use their language skills and share their knowledge of Gaelic culture, heritage and community and their perspective of the world.

We are seeking applications for the Gaelic Wikipedian role from outgoing and committed individuals with fluency in Scottish Gaelic, excellent training, presentation and organisation skills to work part-time for a fixed term of 12 months on this new project.

What does the job involve?

The Wikipedian will design, manage and deliver, in Scottish Gaelic, a programme of activities for Gaelic speakers, to help them learn how to edit Uicipeid and create new or improve existing Wikipedia articles. The Wikipedian will work with the National Library, Wikimedia UK and Gaelic agencies and organisations to identify groups to work with and deliver training to. These will include young people between the ages of 16 and 25, community groups and those that share common interests such as music, local history, literature etc.

If not already familiar with editing Uicipeid or the English language Wikipedia we will train the Wikipedian how to edit and use wiki translation tools. We will also explain about wiki principles and open knowledge.

With Gaels spread throughout Scotland, the Wikipedian will be expected to deliver training in the Western Isles, Highlands and central Scotland. This will likely require them to be away from home for several days. Travel and subsistence costs will be covered.

This is a part-time position, for a fixed term of 12 months and 18.5 hours per week. There will be flexibility in both the hours and pattern of work.

Where will I be based?

Given the level of outreach and travel that the Wikipedian will be expected to undertake, the Library will be flexible about where the Wikipedian is based. If it is not practical for the Wikipedian to work at the Library’s premises in Glasgow or Edinburgh, then other options will be explored, such as remote working or being based on the premises of another organisation.

Airson tagradh a chur airson na h-obrach seo, cliog an link seo gu h-ìosal
To apply for this job, please click the link below

www.nls.engageats.co.uk