Neach-cuideachaidh Cùram-cloinne / Childcare Assistant

  • Làn-thìde / Full-time
  • Edinburgh
  • Posted 2 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: £9.50
  • Cùmhnant / Contract: Full-time
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 27.5
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • January 31, 2022

Òganan Dhùn Èideann

Cùram do Chloinne, Taic do Phàrantan

Gus cùram agus foghlam den chàileachd as àirde a sholar don chloinn a dh’fhrithealaicheas an t-suidheachaidh.

 

Eisimpleir dhealasach a thoirt seachd don chloinn son dèanamh cinnteach gum faigh iad cùram-cloinne den chàileachd as àirde tro mheadhan na Gàidhlig.

Gum faigh an luchd-obrach, pàrantan agus a’ chlann co-ionnanachd a thaobh inntrigidh agus cothroim.

Marasgladh agus taic a thoirt seachad don chloinn fad an t-siubhail.

Cur ri àrainneachd taitneach fàilteachail a chumail.

To provide the highest level of care and education for children attending the setting.

 

Provide a positive role model to ensure that the children receive a high quality childcare experience in a Gaelic medium environment.

Ensure that equality of access and opportunity is afforded to all staff, parents and children.

Supervise and support children at all times.

Contribute to maintaining an attractive and welcoming environment.

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.