Àrd Neach-teagaisg ann am Foghlam Gàidhlig / Senior Teaching Fellow in Gaelic Education

  • Làn-thìde / Full-time
  • University of Edinburgh, Edinburgh
  • Posted 1 year ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £40,792 - £48,677 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Permanent

Làrach-lìn / Website edinburghuniOilthigh Dhùn Èideann / University of Edinburgh

Tha tagraidhean gan sireadh airson dreuchd Àrd Neach-teagaisg ann am Foghlam Gàidhlig. Tha seo na chothrom brosnachail a bhith an sàs ann an sgioba a tha beothail agus a’ sìor mheudachadh, a bhios ri sàr sholar airson Sgoil Foghlaim Thaigh Mhoreibh anns a’ chuspair Foghlam Luchd-teagaisg, gu sònraichte raon Foghlam na Gàidhlig.

Bidh tu air obair shusbainteach a dhèanamh a thaobh teagasg is ionnsachadh, agus bidh eòlas agad air teagasg ann an suidheachadh bun-sgoile tro mheadhan na Gàidhlig. Ma ghabhas, bidh eòlas acadaimigeach agad san roinn foghlam àrdìre. Bidh tu air creideis a stèidheachadh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, agus, aig a’ char as fheàrr, bidh tu a’ toirt buaidh aig ìre ùghdarrais no ìre nàiseanta.

Bidh tu an urra ri leasachadh, teagasg agus rianachd chùrsaichean ann am Foghlam Gàidhlig aig ìre fho-cheumnach, agus cuiridh tu ri obair nas fharsainge sa chuspair agus san Sgoil. Bidh tu a’ riochdachadh Foghlam Luchd-teagaisg tro mheadhan na Gàidhlig, anns an t-seagh as fharsainge ann an lìonraidhean iomchaidh gu nàiseanta, a’ gabhail a-steach Com-pàirteachasan Foghlaim Luchd-teagaisg Oilthigh Dhùn Èideann le Ùghdarrasan Ionadail agus Bun-sgoiltean.

Tha an dreuchd seo làn-ùine, seasmhach, a’ tòiseachadh san Lùnastal 2019. Ìre tuarastail UE08: (£40,792 – £48,677 gach bliadhna)

Ceann-latha dùnaidh: 5f (GMT) air 23 Cèitean 2019

 

Applications are invited for the position of Senior Teaching Fellow in Gaelic Education. This is an exciting opportunity to join a vibrant and expanding team shaping sector-leading provision for Moray House School of Education in the subject area of Teacher Education, specifically the field of Gaelic Education.

You will demonstrate established contributions to teaching and learning, underpinned by experience of teaching in a Gaelic-medium Primary school setting. You will, preferably, have academic experience in the HE sector. You will have established credibility in the field of Gaelic-medium Education and, preferably, making an impact at authority or national level.

You will be responsible for developing, teaching and administering courses on Gaelic Education at undergraduate level, and will contribute to the wider work of the subject area and the School. You will represent Teacher Education, Gaelic-medium, in its broadest sense in appropriate networks nationally, including across the University of Edinburgh Teacher Education Partnerships with Local Authorities and Primary schools.

This post is full-time and open-ended, commencing August 2019. Salary grade UE08: (£40,792 – £48,677 per annum)

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.