Gaelic Learning & Events Co-ordinator

  • Làn-thìde / Full-time
  • University Of Glasgow, Dumbarton Road, Glasgow
  • Posted 1 year ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £22,017 - £26,243 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: 1 bliadhna le cothrom sìneadh
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Job Purpose

To develop, promote & deliver a programme of Gaelic events and learning opportunities in line with the aims of UofG Gàidhlig and the University’s Gaelic Plan, and to provide support for the development and implementation of the University’s planned Gaelic immersion year under the direction of the Gaelic Development Manager.

Gus tachartasan agus cothroman ionnsachaidh a leasachadh, a shanasachd agus a lìbhrigeadh a rèir amasan UofG Gàidhlig & Plana Gàidhlig Oilthigh Ghlaschu 2018- 21, agus taic rianachd a chumail ri bliadhna bhogaidh ùr a leasachadh agus a thoirt gu buil fo stiùir Manaidsear Leasachaidh na Gàidhlig.

Main Duties and Responsibilities

1. Support the development and delivery of an engaging programme of Gaelic language and cultural events with particular attention to the student community and the development of links between UofG Gàidhlig and key university groups including: the Ossianic Society, SRC (Student Representative Council) and student unions (GUU and QMU).
2. Working with the Gaelic Development Manager, support the promotion of Gaelic events appropriately across the campus and online with emphasis upon digital and social media.
3. Collect feedback and statistical data in relation to events and social media activity:
• feedback on event content
• attendance figures
• numbers engaging with social media platforms and patterns of engagement.
4. Promote Gaelic learning opportunities and online learning resources to staff.
5. Maintain and update the webpages and social media accounts for UofG Gàidhlig
6. Under the direction of the Gaelic Development Manager, provide practical guidance and support to students in the Gaelic Residency Scheme (Taigh na Gàidhlig) on the administrative processes around the delivery and promotion of Gaelic events and campaigns including social media activity.
7. Ability to fulfil tasks through the medium of Gaelic and English, thereby supporting areas where a bilingual policy exists and in turn helping to promote the use of Gaelic amongst staff and students.
8. Provide administrative support for the development and implementation of the planned Gaelic immersion year under the direction of the Gaelic Development Manager and in collaboration with colleagues in Celtic and Gaelic.
9. Attend Gaelic-related events at the University.
10. Attend relevant meetings and events on behalf of UofG Gàidhlig and / or alongside the Gaelic Development Manager.

1. Taic a chumail ri prògram tarraingeach de thachartasan cànain agus cultar a leasachadh ’s a lìbhrigeadh gu sònraichte, tachartasan a tha ag amas air oileanaich agus ceanglaichean a neartachadh eadar UofG Gàidhlig agus prìomh bhuidhnean leithid: Comunn Oiseanach, Comhairle Riochdachaidh nan Oileanach (SRC) agus aonaidhean (GUU & QMU).
2. Ag obair còmhla ri Manaidsear Leasachaidh na Gàidhlig gus tachartasan Gàidhlig a shanasachd air feadh àrainn an Oilthighe agus air loidhne le prìomhachas air meadhanan sòisealta agus digiteach.
3. Beachdan agus staitistearachd a chruinneachadh co-cheangailte ri tachartasan agus na meadhanan sòisealta:
• beachdan a thaobh susbaint nan tachartasan
• an àireamh de dhaoine a bhios a’ frithealadh thachartasan
• an àireamh agus mar a bhios daoine a’ ceangal le UofG Gàidhlig tro na meadhanan sòisealta.
4. Cothroman ionnsachaidh agus goireasan air loidhne a bhrosnachadh do luchd-obrach.
5. Duilleagan làraich-lìn agus cunntasan (meadhanan sòisealta) UofG Gàidhlig ùrachadh gu cunbhalach.
6. Fo stiùir Manaidsear Leasachaidh na Gàidhlig, cùm taic agus comhairle le oileanaich Taigh na Gàidhlig (Sgeama Còmhnaidh an Oilthighe) a thaobh tachartasan a chur air dòigh agus iomairtean a ruith air na meadhanan sòisealta.
7. Comasach air dleastanasan a choileanadh tro mheadhan na Gàidhlig agus Beurla agus mar sin, a’ cumail taic ri poileasaidhean dà-chànanach agus a’ brosnachadh oileanaich agus luchd-obrach gus Gàidhlig a chleachdadh.
8. Taic rianachd a chumail ri bliadhna bhogaidh ùr mar as iomchaidh agus fo stiùir Manaidsear Leasachaidh na Gàidhlig agus ann an co-bhonn le Roinn na Ceiltis is Gàidhlig.
9. Tachartasan co-cheangailte ri Gàidhlig a fhrithealadh san Oilthigh.
10. Tachartasan agus coinneamhan a fhrithealadh mar as iomchaidh às leth UofG Gàidhlig agus / neo còmhla ri Manaidsear Leasachaidh na Gàidhlig.

Knowledge/Qualifications

Essential

A1 Ability to demonstrate the competencies required to undertake the duties associated with this level of post having acquired the necessary knowledge and skills in a similar role, or, Scottish Credit and Qualification Framework level 7 (Advanced Higher / Scottish Vocational Qualification level 3, Higher National Certificate) or equivalent, and experience of personal development in a similar role
A2 A good working knowledge of Scottish Gaelic spelling conventions detailed in the SQA’s ‘Gaelic Orthographic Conventions’

Desirable

B1 A Good first degree in Scottish Gaelic
B2 ECDL or equivalent

Skills

Essential

C1 Excellent communication skills, oral and written in both Gaelic and English
C2 Good interpersonal and presentation skills
C3 Time & project management skills and ability to work to deadlines
C4 Ability to use initiative and independent judgement
C5 Ability to work as part of a team
C6 Excellent IT skills
C7 Ability to self-motivate and work with little supervision
C8 Event management skills including event design, promotion and delivery to target audiences

Desirable

D1 Language development skills

Experience

Essential

E1 Experience in using a wide-range of IT packages including word processing, spreadsheets, databases, and internet/email
E2 Experienced user of social media sites and resources in order to maintain appropriate fora
E3 Experienced in giving presentations / public speaking
E4 Previous experience of working in a Gaelic environment
E5 Experience in marketing and promoting events
E6 Knowledge of Gaelic music and culture

Desirable

F1 Experience in working with young adults and teenagers
F2 Experience in maintaining /developing webpages
F3 Experience in managing expenditure and delivering events within budget

Eòlas / Teisteanasan

Riatanach

A1 SVQ 2/3, Teisteanasan aig Ìre Choitchinn neo teisteanasan co-ionann
A2 Eòlas air litreachadh na Gàidhlig, gu sònraichte an stiùireadh ann an ‘Gnàthachas Litreachadh na Gàidhlig’ bhon SQA

Na Bhuannachd

B1 Ceum ann an Gàidhlig
B2 ECDL neo teisteanas co-ionann

Sgilean

Riatanach

C1 Sàr sgilean conaltraidh, sgrìobhte agus labhairt, ann an Gàidhlig agus Beurla
C2 Deagh sgilean eadar-phearsanta agus taisbeanaidh
C3 Sgilean ann a bhith a’ cumail rian air tìde, tachartasan agus pròiseactan agus comasach air cinn-ama a choinneachadh
C4 Comas obair air ur ceann fhèin agus breithneachadh neo-eisimeileach a dhèanamh
C5 Comasach a bhith ag obair mar phàirt de sgioba
C6 Sàr sgilean TF
C7 Comasach air brosnachadh pearsanta agus a bhith ag obair gun mòran stiùiridh
C8 Sgilean ann a bhith a’ cur air dòigh thachartasan a’ toirt a-steach dealbhadh, shanasachd agus lìbhrigeadh gu luchd-amharc sònraichte

Na Bhuannachd

D1 Sgilean leasachadh cànain

Comasan

Riatanach

E1 Eòlas air prògraman TF: Microsoft Office, Post-dealain & an t-Eadar-lion
E2 Fiosraichte air mar a chleachdar na meadhanan sòisealta agus goireasan eile a bhios feumail gus na meadhanan sòisealta a chleachdadh gu h-èifeachdach
E3 Eòlas ann an taisbeanaidhean a thoirt seachad
E4 Eòlas ann a bhith ag obair ann an àrainneachd Ghàidhlig
E5 Eòlas ann a bhith a’ sanasachd agus a’ brosnachadh thachartasan
E6 Eòlas air ceòl agus cultar na Gàidhlig

Na Bhuannachd

F1 Eòlas ann a bhith ag obair le òigridh – inbhich òga / deugairean
F2 Eòlas ann a bhith ag ùrachadh làraichean-lìn
F3 Eòlas ann a bhith a’ dèiligeadh ri ionmhas agus a’ libhrigeadh thachartasan taobh a-staigh bhuidseadan

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.