DASG Corpus Assistant (4 posts)

  • Làn-ùine / Full-time
  • University Of Glasgow, Dumbarton Road, Glasgow
  • Posted 1 year ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £18,777 - £21,585 a year
  • Cùmhnant / Contract: Fixed term to July 2018
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Fo-cheum

Thèid thu an sàs ann an obair aig àrd-ìre co-cheangailte ris a’ phròiseact, Corpas na Gàidhlig, a tha mar phàirt den phròiseact Dàta airson Stòras na Gàidhlig. Togaidh na pròiseactan seo a’ bhunait theacsail airson a’ phròiseict eadar-oilthighe Faclair na Gàidhlig. Bidh e mar dhleastanas ort teacsaichean Gàidhlig a dhidseatadh le goireas OCR, teacsaichean a sganadh, a dheasachadh is a sheòrsachadh. Bidh agat ri beagan siubhail a dhèanamh gus tadhal air tasglannan, leithid Leabharlann Nàiseanta na h-Alba agus Leabharlann Oilthigh Dhùn Èideann.

You will undertake high-quality work relating to the Corpas na Gàidhlig project, which is part of the wider Digital Archive of Scottish Gaelic (DASG) project. These projects will provide the textual foundation for the interuniversity project, Faclair na Gàidhlig. With responsibility for digitising Scottish Gaelic texts by using OCR (Optical Character Recognition) software, you will ensure scanned images and texts are labelled correctly and edit any images as appropriate. Some travel to work in repositories such as the National Library of Scotland or Edinburgh University Library will be necessary.

Prìomh Dhleastanasan is Uallaichean / Main Duties and Responsibilities 

1. Trèanadh a dhèanamh a thaobh chorpasan. / To undertake training as required relating to corpus and archival duties.

2. Uidheam-sganaidh didseatach a chleachdadh gus teacsaichean a sganadh. / To scan Gaelic texts using digital scanning equipment.

3. Dealbhan agus teacsaichean a tha air an sganadh fhaidhleadh agus ainmeachadh gu ceart. / To file and correctly label scanned images and texts.

4. Dealbhan a dheasachadh. / To edit scanned images.

5. Bathar-bog OCR a chleachdadh gus teacsaichean a ghlacadh ann an cruth didseatach. / To use OCR (Optical Character Recognition Software) in order to capture texts digitally.

6. Teacsaichean a dhearbhadh, a dheasachadh, agus a shàbhaladh mar fhaidhlichean le ainmean freagarrach. / To proofread and edit OCRed texts and save them as appropriately named files.

7. Clàran puingeach a chumail air obair fo làimh agus obair chomhailteach. / To maintain accurate records of work in progress and completed work.

8. Far a bheil e deatamach, tadhal air ionadan tasgaidh mar Leabharlann Nàiseanta na h-Alba no Leabharlann Oilthigh Dhùn Èideann airson obair DASG a dhèanamh. / To travel to and work in repositories as necessary such as the National Library of Scotland or Edinburgh University Library in connection with DASG duties.

9. Dèiligeadh ri ceistean air còir-lethbhreac, far a bheil e iomchaidh. / To deal with copyright issues as appropriate.

10. Ceanglaichean a dhèanamh ri luchd-obrach TF, far a bheil e iomchaidh. / To liaise with IT and computing staff, as appropriate.

11. Dleastanasan eile a choileanadh co-cheangailte ri pròiseact DASG, air iarrtas neach-stiùiridh a’ phròiseict/ To undertake other duties relating to the DASG project as requested by the Director of DASG.

Eòlas, Teisteanasan, Sgilean is Comasan / Knowledge, Qualifications, Skills 

Riatanach / Essential 

A1 Ceum urramach ann an Gàidhlig na h-Alba, no ann an Ceiltis le Gàidhlig. / Honours degree in Scottish Gaelic or Celtic Studies with Gaelic.

A2 Mion-eòlas air litreachadh na Gàidhlig, gu sònraichte an stiùireadh ann an ‘GnàthachasLitreachadh na Gàidhlig’ bhon SQA. / Detailed knowledge of Scottish Gaelic spelling conventions.

Sgilean / Skills 
Riatanach / Essential 

C1 Sàr sgilean conaltraidh, sgrìobhte agus labhairt, ann an Gàidhlig agus Beurla. / Excellent communications skills both orally and written, in both English and Scottish Gaelic.

C2 Deagh sgilean eadar-phearsanta agus taisbeanaidh. / Good interpersonal and presentation skills.

C3 Sgilean ann a bhith a’ cumail rian air tìde, tachartasan agus pròiseactan agus comasach air cinnama a choileanadh. / Time/project management skills and ability to work to deadlines.

C4 Comas obair air ur ceann fhèin agus breithneachadh neo-eisimeileach a dhèanamh. / Ability to use initiative and independent judgement.

C5 Comasach ann a bhith ag obair mar bhall de sgioba. / Ability to work as part of a team.

C6 Sàr sgilean TF. / Excellent IT skills.

C7 Comasach air brosnachadh pearsanta agus a bhith ag obair gun mhòran stiùiridh. / Ability to self motivate and work with little supervision.

Comasan / Experience 

Riatanach / Essential 

E1 Eòlas ann a bhith ag obair ann an àrainneachd Ghàidhlig. / Previous experience of working in a Gaelic environment.

E2 Eòlas air prògraman TF: Microsoft Office, Post-dealain & an t-Eadar-lion. / Experience of a wide range of IT packages including word processing, spreadsheets, databases and internet/mail.

E3 1-2 bliadhna de dh’eòlas-obrach freagarrach le teisteanasan, no 3–4 bliadhna de dh’eòlas-obrach gun teisteanasan freagarrach. / 1-2 years relevant work experience with qualifications or 3-4 years relevant work experience without relevant qualifications.

Na Bhuannachd / Desirable 

F1 Eòlas ann an teacsaichean a sganadh agus a bhith ag obair air pròiseactan didseatach na Gàidhlig. / Experience of scanning texts and working on Gaelic digital projects.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.